Områderegulering Moseidjord inneholder planer for et nytt utbyggingsområde på Kvarstein. Formålet med planen er å skape gode og attraktive boligområder med eneboliger, smuhusbebyggelse og flemannsboliger. I tillegg avsettes det et område til bolig/tjenesteyting med krav om senere detaljregulering. Planen inneholde også forslag til nye veger og ny kulvert under jernbanen. 

Med dette brevet inviteres du til å komme med merknader eller spørsmål til forslaget til områderegulering Moseidjord som politikerne nå sender på høring. Forslaget sendes til alle grunneiere, berørte naboer og offentlige myndigheter for at de skal få anledning til å komme med sine merkander.

Det er nå du som berørt part har mulighet til å påvirke hvordan planen vil bli til slutt, og det er viktig at du kommer med dine merknader i løpet av høringen. Høringsperioden er frem til 30.11.2020.

Et plankart og reguleringsbestemmelser avgjør hva et område kan brukes til og hva som kan bygges. Planbeskrivelsen forklarer nærmere hva planen handler om. Vedlagt ligger det informasjon som forklarer hva reguleringsplaner er og viser hele planprosessen.  Forslag til plan kan også sees digitalt her: kommunekart

Dersom du har spørsmål kan du kontakte saksbehandler. Det er også mulig å avholde et møte med saksbehandler i kommunen, for å bli informert og få besvart spørsmål om planforslaget.

Saksbehandler kan kontaktes på ingrid.saether.konsmo@vennesla.kommune.no eller tlf: 38 13 72 28


Merknader må sendes til post@vennesla.kommune.no innen 30.11.2020 merket med «13/03380».
Høringsuttalelsen din blir ikke besvart skriftlig, men den blir vurdert og kommentert i sakspapirene til plan- og økonomiutvalget. Etter at plan- og økonomiutvalget har vedtatt områdereguleringen, vil alle berørte parter få tilsendt vedtaket med saksdokumenter og opplysninger om klageadgang.

 

Plan- og økonomiutvalgets vedtak 15.09.2020, sak 68/20:

I medhold av pbl. § 12-10, legges områderegulering Moseidjord, datert 27.08.2020, ut til offentlig ettersyn

 

Alle dokumenter :

Plankart Områderegulering_Moseidjord_2020-08-27.pdf
Bestemmelser områderegulering Moseidjord, 27-08-2020.pdf
Beskrivelse områderegulering Moseidjord 01-09-2020.pdf
Vedlegg 1 - Innspill Moseidjord samlet.pdf
Vedlegg 2 - Trafikkanalyse Moseidjord.pdf
Vedlegg 3 - Skredfarevurdering.pdf
Vedlegg 4 - Arkeologisk rapport.pdf
Vedlegg 5 - Biologisk mangfold.pdf
Vedlegg 6 - Rapport Grunnundersøkelser.pdf
Vedlegg 7 - Overvannsnotat.pdf
Vedlegg 8 - Moseidjord støyrapport.pdf
Vedlegg 9 - Moseidjord, notat hule eiker, Naturmuseum og botanisk hage UIA.pdf
Vedlegg 10 - ROS-analyse Moseidjord områderegulering, 31-08-2020.pdf
Vedlegg 11 - Tekniske tegninger vei og VA.pdf

Saksfremlegg områderegulering Moseidjord - Høring og offentlig ettersyn (1).pdf

Informasjon om reguleringsplaner og medvirkning - offentlig ettersyn.pdf