Varsel om oppstart 
Sweco Norge AS, i samarbeid med Vennesla kommune, gir på vegne av Otra Holding AS melding om at følgende reguleringsarbeid startes opp i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-2 og 12-8: Områderegulering med konsekvensutredning for Dueheia næringspark, plannr. 2020005. 

Formålet med reguleringen 
Formålet med planen er i hovedsak å legge til rette for energiforedlende virksomhet, herunder batteriproduksjon samt forskning/utvikling. Planarbeidet vil se på mulighet for å anlegge sidespor for å legge til rette for transport på jernbane. Det vil være fokus på å sikre god adkomst samt belyse konsekvensene av tiltaket. Forlengelse av Kvernhusdalen boligområde og regulering av gang/sykkelveg langsmed fv405 vil være del av planarbeidet.

I gjeldende kommuneplan er området hovedsakelig avsatt til nåværende LNFR, boligbebyggelse, baneformål og idrettsanlegg samt framtidig boligbebyggelse (1.16 og 1.17). Planarbeidet utløser derfor krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredninger§ 6, i henhold til plan- og bygningsloven. I§ 4-1 i samme lov er det for planarbeidet krav til utarbeidelse av planprogram.

Planprogrammet er i ferd med å utarbeides. Følgende tema er aktuelle utredningstema: naturmangfold, trafikkanalyse, kulturminner og kulturmiljø, forurensing, landskap, friluftsliv og nærmiljø, viltkartlegging, geoteknikk (herunder både ressurser og andre forhold}.

Pga. planområdets størrelse vil planprogrammet kunne utvides med hensyn til utredningstema etter varsel om oppstart. Planprogrammet vil bli hørt separat.

Iht. plan- og bygningsloven § 17-4 gis det også melding om at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for planområdet. Avtalen gjelder mellom berørte parter og avklarer forhold omkring utbygging av området.

Forslag til plangrense er vist på vedlagte kartutsnitt. Området er på ca 2890 daa.

Innspill til planen 
Eventuelle kommentarer til varselet rettes skriftlig til Sweco AS v/ Toni S. Sinnes, Ægirs vei 10B, 4632 Kristiansand (eller på epost toniskagestad.sinnes@sweco.no) innen 11.januar 2021.

Det vil bli anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling i Bygg- og miljøutvalget. Videre behandling etter offentlig ettersyn vil skje i Bygg- og miljøutvalget og til slutt endelig vedtak i kommunestyret. 

En vil be om at eventuelle leietakere/rettighetshavere blir informert.

Informasjonsmøte
Informasjonsmøtet som skulle vært torsdag 7. januar kl. 18 i Vennesla Kulturhus utsettes grunnet Koronasituasjonen. Det vil bli satt opp nytt informasjonsmøte på et senere tidspunkt.

Kart med planskisse (tilnærmet A4):

dueheia.jpg