På bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak 99/19, den 12.desember 2019, om utskriving av eiendomsskatt i Vennesla for 2020, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn  fra 28. februar 2020. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendomsskattetakst, skattesats, bunnfradrag og utregnet eiendomsskatt.

Kommunestyret vedtok i møte 26.04.2018, sak 18/18 ny alminnelig taksering av alle eiendommer i hele Vennesla kommune gjeldene fra 2020, jfr. eiendomsskatteloven § 8 A-3, 2. ledd.

Eiendomsskattesatsen for 2020 settes til 7 promille, jfr. eiendomsskatteloven § 11.  For boligdelen av eiendommer med selvstendige boenheter (herunder fritidseiendommer), settes eiendomsskattesatsen til 3 promille, jfr. eiendomsskatteloven § 12 A.

For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet settes et bunnfradrag på kr.500.000,- pr. godkjent boenhet, jfr. esktl. § 11, annet ledd.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker.

Eiendomsskattekontoret har adresse: Vennesla Kommune, Eiendomsskattekontoret, Postboks 25, 4701 Vennesla, epost: eiendomsskatt@vennesla.kommune.no     

Skattelistene er også lagt ut i Servicetorget på Herredshuset.

Rådmannen