Bygg- og miljøutvalget har vedtatt i møte 22.8.2019, med hjemmel i PBL § 12-10, å legge ut følgende til offentlig ettersyn:

Reguleringsendring  Stølen, sak 70/19
Reguleringsendring datert 28.4.2019, for områderegulering for Stølen datalagringspark, planid 2019001. Endringen gjelder flytting av regulert parkeringsplass for skiutfart til der løypen starter. Se planforslaget her. 

Detaljregulering – fv 405, Grovane-Hagen, sak 69/19
Detaljregulering for gang-/sykkelveg langs fv. 405 på strekningen Grovane – Hagen, planid 2019002, datert 24.4.2019. Planen erstatter reguleringsplan for samme strekning, plid 2005002. Se planforslaget her.

Frist for innspill vedr. begge forslagene er 18.10.19.