Bygg- og miljøutvalget har med hjemmel i PBL § 12-10 vedtatt i møte 19.08.2021, sak 77/21, å legge ut til offentlig ettersyn:

Detaljregulering for gnr/bnr 79/7- Kolgardheia i Hægeland (tidligere kalt Soltoppen), planid 2019009, datert 30.4.2021.

Planforslaget kan ses under. Utvalget ber høringspartene særskilt om innspill til planforslagets løsninger til atkomst til utbyggingsområdet.

Samtidig legges ut til offentlig ettersyn, med hjemmel i matrikkellovens § 21, navneutvalgets forslag til vegnavn i området: Tora Øynas veg, Kristian Frivolls veg og John Ropstads veg.

Eventuelle uttalelser sendes til post@vennesla.kommune.no, innen 1.11.2021.

Plan- utbyggingsleder