Delfelt BFS7 i områdeplanen for sentrum nord skal nå detaljreguleres og i den forbindelse er det vedtatt at planforslaget skal legges ut på høring og til offentlig ettersyn. Det bes derfor om at grunneiere, naboer, offentlige myndigheter og andre berørte kommer med sine kommentarer innen 14.02.2022. For å se planforslaget i sin helhet vises det til vedlagte dokumenter.

Merknader sendes til post@vennesla.kommune.no merket med 20/01598.

Saksbehandler kan også kontaktes for spørsmål:

Åsne Tveide Hagen
Tlf. 41631458
Mail: Asne.Tveide.Hagen@vennesla.kommune.no


Dokumenter i saken:

Vedlegg 1 Plankart
Vedlegg 2 Reguleringsbestemmelser
Vedlegg 3 Planbeskrivelse

Vedlegg 4 Illustrasjonsplan
Vedlegg 5 ROS-analyse
Vedlegg 6 Sol-skygge
Vedlegg 7 Støyrapport Perla
Vedlegg 8 VA-rammeplan
Vedlegg 9 Oppummering av innkomne merknader
Vedlegg 10 Uttalelse barn og unges representant
Vedlegg 11 Varsel om oppstart
Vedlegg 12 Referat oppstartsmøte
Vedlegg 13 Områdeplan plankart
Vedlegg 14 Områdeplan bestemmelser
Vedlegg 15 Kommuneplan bestemmelser

Vedlegg 16 Saksfremlegg - offentlig ettersyn
Vedlegg 17 Saksutskrift
Vedlegg 18 Vedtak