Det handler om kommunens aller viktigste dokument ved siden av budsjett. Kommuneplanen. Nå er samfunnsdelen oppe til revisjon. Det er den som setter kurs og mål for kommunens virksomhet de kommende 10-15 årene.

Tre hovedutfordringer ligger til grunn

  • Klimautslippene skal ned 55 prosent innen 2030
  • Utenforskap skal bli til innenforskap. 26 prosent av alle mellom 18 og 66 år er utenfor arbeidslivet i Vennesla.
  • Demografi. Hvordan løser vi arbeidsoppgavene når vi blir langt færre unge og langt flere eldre?

Allerede har det vært to samskapingsmøter og idémøter med næringsliv, befolkning og inviterte i Kulturhuset. Nå var turen kommet til det politiske verkstedet der kommunestyre-medlemmene frigjør seg fra enkeltsakene og løfter blikket. Dagen ble ledet av ordfører sammen med prosjektleder Marthe Hurvenes Hansen.

Det er politikerne som har det overordnede ansvar for arbeidet med ny samfunnsdel – og til syvende og sist er det kommunestyret som skal peke ut innholdet i planen. Det er derfor viktig at innholdet forankres politisk underveis.

Det var mye moro mens det politiske verkstedet foregikk, men det var også alvor. Vi lever i en ny verden både klimamessig og sikkerhetsmessig. Midt i dette skal Vennesla finne en god veg framover og prioritere riktig.

Politikerne ble delt inn i fem arbeidsgrupper som jobbet med ulike spørsmål utover dagen. Spørsmål som:

  • Det skal være godt for alle å bo og leve i Vennesla, hvordan får vi det til?
  • Hva forventer vi av næringsliv og frivillighet, og hva krever dette av kommunen?

Politikerne snakket mye om forebygging, tidlig innsats og inkludering. Dette var tre ord som gikk igjen og som det er en omforent enighet om.. Mangfold, inkludering og rause felleskap som tåler forskjeller, ble det også snakket mye om.

Politikerne ønsker fokus på barn og unge, særlig de 1000 første dagene. De snakket om mot til å våge å sette inn tiltak man vet virker, selv om resultatene kan ligge langt fram i tid.

Næringsutvikling, samskaping og frivillig sektors store og viktige rolle ble jobbet mye med og snakket mye om. Vi kan allerede konkludere med at politikerne ser næringsliv og frivillighet som svært viktige aktører og medspillere i utviklingen av fellesskapene og levekårene i kommunen.

Klima ble fokusert. Det ble snakket om viktigheten av å bevare lokal matproduksjon og viktigheten av å ikke ta hull på mer natur. Politikerne snakket om friheten til å bo desentralisert, men også viktigheten av å satse på fortetting og utvikling av arealer som allerede har vært brukt til noe. Flere trakk fram Hunsøya som godt eksempel på å «resirkulere» arealer. De snakket også om sirkulær økonomi og gjenbruk.

Nå begynner arbeidet med å lage konkrete mål og konkrete tiltak, før det blir et nytt politisk verksted med det nye kommunestyret etter valget. Du som innbygger blir invitert til flere høringer etter hvert.

På hjemmesiden har vi egne sider om den nye kommuneplanen