Hovedmålsettingene til Vennesla kommune er å yte gode og riktige tjenester til innbyggerne, samt bidra til en god utvikling innen bosetting og næringsliv. For å kunne oppnå dette er det nødvendig og ha økonomisk handlefrihet, noe som forutsetter god økonomistyring.
I løpet av året er det to hovedrappoteringer til kommunestyret - 30. april og 31. august (tertialrapporter) Her foretas det en grundig gjennomgang av regnskapet i forhold til budsjettet.

Vennesla kommune har som mål at alle varer og tjenester som leveres skal ha høy kvalitet, og være mest mulig brukertilpasset. For å nå dette målet er de fleste av våre varer og tjenester priset. Vennesla kommune krever inn betalingen etter gitte regler og retningslinjer.

Betaling for varer og tjenester er en viktig inntektskilde for kommunen. Sammen med skatter og statlige overføringer utgjør dette kommunens økonomiske rammer.