Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan som minst skal omfatte de fire neste budsjettår. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

I tillegg skal kommunestyret innen årets utgang vedta budsjettet for kommende kalenderår. Årsbudsjettet er en bindende plan for bruk av kommunens midler i budsjettåret, og fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Årsbudsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel.

Vennesla kommunestyre behandler hvert år budsjettdokumentet i sitt desembermøte. I dette dokumentet inngår både økonomiplan for de neste 4 årene og budsjettet for det kommende år.

Kommundirektørens forslag for 2023-2026

Kommunedirektørens forslag 2022

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2019

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2018
Vedtatt budsjett 2018

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2017
Vedtatt budsjett 2017

Årsregnskap 2017