• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin nettportal med informasjon til befolkningen i kriser:
  • NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) i samarbeid med Meteorologisk instiutt, Statens vegvesen og Jernbaneverket:
  • Statsforvalteren i Agder: