Sammenslåing av fylkene Vest-Agder og Aust-Agder fra 1. januar 2020 vil medføre at alle kommunene i det nye Agder fylke får nytt kommunenummer fra nyttår. Vennesla kommune har hatt kommunenummer 1014, men vil fra 1.januar 2020 få kommunenummer 4223. Kommunenummer må ikke forveksles med postnummer. Det nye Agderfylket får fylkesnummer 42.

Endringer i kommunenummer gjør at kommunens kartsystem må oppdateres. Arbeidet pågår for fullt, og i perioder fremover vil kartløsningene til Vennesla kommune være ustabile, og i enkelte perioder også ligge helt nede. 

Har du behov for kart, kan du fram til oppdateringen er klar bruke kartløsningen til Statens kartverk
 

Kartsystemene Matrikkel (offisielt register for eiendom)
Matrikkelen stenges for alle landets kommuner i perioden 13. desember 2019 kl. 18.00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 9 virkedager. Det medfører blant annet at det ikke er mulig med eiendomsdannelse, adressering eller bygningsregistering i denne perioden. 
 

Grunnbok (tinglysingsregister for fast eiendom)
Grunnboken stenges for all oppdatering i perioden 27. desember 2019 kl. 20.00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 1 virkedag. Dette betyr at ingen dokumenter kan sendes til tinglysing verken elektroniske eller på papir i denne perioden. 
 

Er du er i gang med en delings-, seksjonerings- eller sammenslåingssak av eiendommen din?
Fristen for innlevering av nye seksjoneringer og reseksjoneringer til saksbehandler er satt til onsdag 13. november for vedtak som må være tinglyst i løpet av 2019.

Stengingen av matrikkel og grunnbok i desember 2019 skal sikre at 110 millioner dataendringer kan produksjonsettes uten feil, og distribueres 1. januar 2020. Dataene i matrikkel og grunnbok er tilgjengelig i Kartverkets innsynstjenester hele perioden, men med data fra frystidspunktet.

Andre registre, tabeller og fagsystemer i Vennesla kommune inneholder også opplysninger om kommunenummer og fylkesnummer. Disse blir oppdatert fra 14. desember 2019 til 1. februar 2020, og man vil i denne perioden kunne oppleve å ikke få den hjelp/informasjon som trengs.

Se kartverkets hjemmesider for mer informasjon