Hvem kan søke?

Oppretting av ny eiendom kan søkes om av eiendommens eier(e), altså den som er registrert som hjemmelshaver i grunnboka.
Ved sameie må alle eierne samlet fremme søknaden.
Ved sammenslåing, grensejustering osv må alle eiere samtykke i søknaden.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 9 har nærmere bestemmelser om hvem som kan søke.
 

Søknad skal inneholde

1. Søknadsskjema (Tillatelse til tiltak – Ny grunneiendom + Rekvisisjon av oppmålingsforretning)

2. Kart med parsellen(e) inntegnet

3. Nabovarsel

Søknadsskjema

Viktig å fylle ut:

Gårds- og bruksnummer og evt. adresse på eiendommen som skal deles
Underskrift og adresse til samtlige eiere
Angi om parsellen skal være egen eiendom eller tilleggsareal
Oppgi hva parsellen skal benyttes til

Dersom parsellen er byggetomt må det redegjøres for adkomst -, vann -, og avløpsløsning. Nødvendige rettigheter kan kreves tinglyst som vilkår for fradelingen

Dersom opprettelse av ny grunneiendom krever dispensasjon, må dette fremgå av søknaden. Om eiendommen deles fra en landbrukseiendom må det også søkes deling etter jordlova.

Utover dette kan det vedlegges skriftlig redegjørelse med utdyping av ovennevnte forhold, samt andre opplysninger du mener er viktig i behandlingen av søknaden. Er formålet med opprettelsen av ny grunneiendom å etablere ny byggetomt vil det være tjenlig å redegjøre for bygningens størrelse, grunnflate, plassering på tomta og antall boenheter/leiligheter.

Det er mulig å søke om flere parseller til ulikt formål i samme søknad.

Nabovarsel

Eiere av naboeiendommene, gjenboere (eiendommer på andre side av veg, gangveg, sti o.l.) og andre som blir direkte berørt av opprettelse av ny grunneiendom skal varsles og gis anledning til å uttale seg. Dersom opprettelse av ny grunneiendom krever dispensasjon må dette opplyses på nabovarselet.

Byutvikling er behjelpelig med å fremskaffe navn og adresse til de som skal varsles. Liste over naboer kan bestilles samtidig med kartet.

Byggesaksblanketter Kvittering for nabovarsel og Nabovarsel

Kart

Parsellen(e) som søkes fradelt må tegnes inn på kart som søker selv kan hente på kommunens karttjeneste. eller tilsvarende. Kartet kan også bestilles ved henvendelse til kommunen. Parsellen bør helst tegnes inn på reguleringskart, i uregulert strøk vil ordinært eiendomskart være tilstrekkelig.

Følgende må markeres eller tegnes inn på kartbilaget:

  • Parsellens beliggenhet, størrelse og form i korrekt målestokk

Spesielt for byggetomter:

  • Avkjørsel til offentlig veg med evt. atkomstveg

  • Ledningstrase for vann og avløp

  • For mindre boligparseller bør bygningens plassering og grunnflate samt garasje- og biloppstillingsplass markeres og målsettes