Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 
Lag, foreninger, offentlige instanser og private aktører i Vennesla kan søke nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. (Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom). 

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. 

Tilskuddene rettes mot barn og ungdom og gjelder tiltak innen kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som forvalter tilskuddsordningen, og for 2020 er det 310 mill. kr til fordeling.


Søknadsskjema
Årets utlysning vil bli publisert senest 22.11. Søknaden skal ikke sendes til Vennesla kommune, men via det elektroniske skjemaet, følg lenken: https://soknadsportal.bufdir.no/#login

Søknadsfrist: Fredag 13. desember 2019

Du kan søke om tilskudd til tiltak som innebærer at
a) barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
b) barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
c) barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta på alternative mestringsarenaer


Kontaktperson
Har du spørsmål, kontakt SLT koordinator Indira Derviskadic på mobil: 45469964 eller e-post: indira.derviskadic@vennesla.kommune.no

Ytterligere informasjon om tilskuddsordningen og hvordan søke finner du her https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/