- Om skatten går opp? Ja, det er vel spørsmålet som kommer først. Men det er slett ikke noen selvfølge at så skjer. Det er opp til kommunestyret å bestemme hvor mye skatt vi skal kreve inn. Det vi skal få på plass er et mest mulig riktig takstgrunnlag, sier Oddvar Skov-Skov, leder av eiendomsskattekontoret i Vennesla kommune.

Prinsippene må på plass

Tor Nordvold er leder for den sakkyndige eiendomsskattenemnda. Han og sakkyndig nemnd, samt klagenemnd, vil nå i høst bestemme etter hvilke prinsipper omtakseringen skal skje. Eiendomsskatteloven sier at det er omsetningsverdien som skal ligge til grunn for innkreving av eiendomsskatt, og det er i hovedsak to måter å gjøre det på: Enten taksere kommunen selv eller bruke formuesgrunnlaget fra skatteetaten, slik det nå er foreslått i statsbudsjettet.

- Statsbudsjettet har skapt noe usikkerhet om hvordan det blir i Vennesla. Der ligger forslag om å bruke formuesverdien til skatteetaten som takstgrunnlag. Blir det vedtatt vil omtakseringen i Vennesla kun gjelde de eiendommene som ikke har en satt formuesverdi fra før. Det er ganske mange det også, sier Skov-Skov.

11 år siden sist

Dagens eiendomskattetakster i Vennesla ble satt i 2007. Siden er mye skjedd i eiendomsmarkedet. Vennesla brukte sjablong-prinsippet den gang. Det er planen nå også. Sjablongprinsippet betyr forenklet at man bruker en gjennomsnittlig kvadratmeterpris for ulike bygningstyper. Disse ganges opp med antall kvadratmeter bruksareal, som igjen kan korrigeres for ulike parametere som trafikk, solforhold, beliggenhet og så videre.

- Akkurat nå jobber nemnda med å finne omsetningstall for fast eiendom i Vennesla. Ut fra dette vil så sjablongene for kvadratmeterpris bli definert. Vi vil også foreta prøvetakseringer for å sjekke om sjablongene kan skjevheter som må rettes, forteller Skov-Skov.

Det er altså et omfattende arbeid å finne riktig eiendomsskattetakst. Lite overlates tilfeldighetene. Målet er at skattegrunnlaget skal bli så riktig som mulig.

Størstedelen av jobben i 2019

Det pågår også omtaksering av en del næringseiendom for tiden. Dette fordi eiendomsskatteloven er endret. Det som tidligere het «verk og bruk» skal nå takseres som næringseiendom.

Det er selskapet VKL Verditaksering Kjell Larsen AS som har fått jobben med å foreta omtakseringen. Alle boliger og eiendommer vil bli befart. Den enkelte eier vil få beskjed i forkant. Disse befaringene vil ikke foregå før i 2019. Ny skattesats skal være på plass først til 2020.

I alt er det cirka 7000 eiendommer i Vennesla som omfattes av eiendomsskatt. Eiendomsskatten har de siste årene vært 4,5 promille. Takstgrunnlaget er hevet ti prosent de siste ti årene. Samtidig har kommunestyret  for 2018 innført et bunnfradrag på 300.000 kroner.

Under kan du lese saksutredningen fra kommunestyret:

Sak om omtaksering eiendomsskatt.pdf