Kommuneplanen er den viktigste strategiske og overordnede planen som lages i en kommune. Den gir retning for all utvikling i kommunen og setter mål for hvordan vi vil ha det her i Vennesla. Både de som bor, jobber eller lever i kommunen. 

Skal være godt for alle å bo i Vennesla

- Vi er nå i gang med kommuneplanens nye samfunnsdel. Det er den delen som sier noe om satsingsområdene kommunestyret ønsker å prioritere de neste fire årene og videre framover mot 2040, sier Marthe Hurvenes Hansen. 

24-åringen fra Kvarstein holder på med en master i samfunnskommunikasjon, og skal være med å lede planprosjektet sammen med kommunens plan-faglige rådgiver, Eirik Aarrestad. 

«Det skal være godt for alle å bo i Vennesla», er ei setning som på mange måter oppsummerer målet med kommuneplanen. 

Hovedutfordringene utenforskap, demografi og klima vil ha en sentral rolle i planen. Dette er utfordringer vi må løse sammen.  

- Det er viktig at politikerne har eierskap og styrer arbeidet med kommuneplanen. Det er deres styringsverktøy. Derfor skal vi i juni ha en hel dag med politisk verksted for dagens medlemmer av kommunestyret. Der skal dagens politikere si noe om hva de vil vektlegge. Etter valget kommer så et nytt verksted for det nye kommunestyret. Det er jo de nye politikerne som skal styre kommunen når planen skal gjennomføres, forteller Marthe og Eirik. 

Samskapingsmøte onsdag

Før de politiske verkstedene, blir det samskapingsmøte om kommuneplanens samfunnsdel i Kulturhuset. Det skjer allerede 31. mai mellom klokka 18.00 og 21.00. Da kan du delta i utviklingsverksted om framtidas Vennesla.  

Mer info her: 

Venneslaportalen - Vil du være med å utvikle Vennesla? 

Det vil etter hvert komme mulighet for innspill via hjemmesiden. 

- Kan dere si noe om viktige satsingsområder, utover de tre hovedutfordringene? 

- Bærekraftig lokalsamfunn ligger som et fundament. Videreutvikle og legge til rette for næringsutvikling vil stå sentralt. Å utvikle de kommunale fagmiljøene og å rekruttere ansatte blir også viktig. Det samme blir aktive innbyggere og frivilligheten.  

- I framtida kan man ikke regne med at en kommune kan løse like mange oppgaver som i dag, for vi har rett og slett ikke mange nok til å gjøre jobben. Vi må få til nye samspill, mer samskaping og nye måter å jobbe på, sier Marthe og Eirik. 

De minner om at det er politikerne som må stake ut kursen, og at dette skjer i samspill med innbyggerne. De vil derfor ikke si altfor mye om hva de tenker skal inn i planen. Nå er vi i lytte- og innspillfasen. 

Retning på de store temaene

Vi har satt dem i en av de gamle, gule, kjære hagebenkene våre i det som var den gamle parken ved Herredshuset og som nå skal bli den nye parken ved Herredshuset. Akkurat slik er en kommuneplan også. Man skal ta det eksisterende videre, inn i en ny framtid. 

Involvering av ansatte er også en viktig del av arbeidet med en kommuneplan. Det er en lang prosess å lage en slik plan – men fordelen er at man får retning på de store og viktige sakene og temaene. 

Planen ble påbegynt i vinter. Planprogrammet er vedtatt enstemmig i kommunestyret. Det arbeides før sommerferien med å finne de eksakte satsingsområdene og å skrive tekster  og målsettinger til hvert område . Kommunen sender et foreløpig utkast ut på høring på nyåret, og endelig vedtak skjer i kommunestyret  våren 2024.