Økonomisjef Gerd Signe Eieland orienterte kommunestyret om de foreløpige regnskapstallene torsdag.

For rådmannen er det svært viktig å opprettholde den økonomiske handlefriheten. Han har flere ganger varslet av Vennesla går mot trangere tider – etter noen helt spesielt gode år.

Vennesla – og mange andre kommuner – har hatt noen svært gode økonomiske resultater de siste årene. Årsaken har vært og fremst vært høyere finansavkastning og høyere skatteinngang.

I fjor fortsatte skatteveksten å være høyere enn beregnet, men avkastningen på pengeplasseringene gikk i minus. Samlet resultat ble 11,4 millioner. Det utgjør én prosent av driftsbudsjettet.  Kommunen anbefales å ha minst 1,75 prosent i «overskudd».

I Vennesla er overskuddene de siste årene brukt som egenkapital i investeringer og plassert i fond. De sparte midlene er gode å ha med seg nå som det ventes tøffere tider.

De neste fire årene må det hvert år brukes av fondsmidler for å holde balanse i budsjettene.  De siste års sparing gjør altså at kommunen kan unngå større kutt framover. Det er akkurat denne handlefriheten rådmannen og politikerne er enige om å sikre videre.

Uten fond og oppsparte midler, måtte kommunen ha kuttet betydelig og raskt i budsjettene. Grunnet god styring, kan kommunen bruke flere år på å tilpasse seg en tøffere framtid. Kommunestyret og rådmannen har vedtatt at det skal effektiviseres cirka 30 millioner kroner i driften (2,5 prosent) fram mot 2022.

Kommunens 27 enheter kom samlet ut med et overskudd på driften på drøyt to millioner kroner i fjor.  Når man tenker på at driftsbudsjettet er på over en milliard kroner, må vel det kunne kalles en skikkelig innertier.

Ellers vedtok kommunestyret

  • Helsestasjonen på Skarpengland skal ikke legges ned, men videreføres. Enstemmig vedtatt.
  • Filadelfia og Vennesla kristne videregående skole får ikke lov å ha dagens internat i framtida. Klagen på reguleringsplanen ble forkastet mot stemmene til KrF og Frp (15 mot 12). Nå skal fylkesmannen avklare saken.
  • Startlån skal gis til flere i Vennesla. Rammen økes fra 15 til 25 millioner for å hjelpe flere i gang på boligmarkedet.
  • Veileder for SLT-koordinator ble enstemmig vedtatt. (SLT står for samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak). Vennesla skal fortsatt satse på tverretatlig samarbeid og kjernegrupper. Det jobbes spesielt med kjernegrupper i barneskolene.