Forbudet mot motorisert ferdsel i utmark er laget for å verne naturen og terrenget og ta vare på naturmangfoldet. Motorferdsel i utmark kan selvsagt ha stor nytteverdi. Samtidig kan det gi skade på terreng og forstyrre fugle- og dyreliv. Det kan også føre til konflikt med folk som driver friluftsliv og som setter pris på opplevelsen av fred og ro i naturen.

I vassdrag og vann i Vennesla er det ikke tillatt med motorisert ferdsel dersom vannet er under to kvadratkilometer stort

Motorisert ferdsel på barmark er mer alvorlig og vurderes strengere enn motorisert ferdsel på snødekt makt.

Veier som ikke er opparbeidet for kjøring med vanlig bil regnes også som utmark. Det er altså forbudt å kjøre med for eksempel firehjulsdrevet jeep eller firehjuling på traktorveier i skogen.

Vær oppmerksom på grunneierens rett til å nekte all motorisert ferdsel på sin eiendom.

Du kan søke kommunen om nyttekjøring for andre formål når du har et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring. Barmarkskjøring tillates bare i helt spesielle tilfeller på grunn av de store terrengskadene det kan gi.

Bildet viser ulovlig motorisert ferdsel på ei myr i Vennesla våren 2022. Bildet er det Statens naturoppsyn som har tatt. Politi og naturoppsyn kan gi store bøter til den eller de som kjører i utmark uten lov.

Politi og Statens naturoppsyn tar med ujevne mellomrom  stikkprøvekontroller hvor de undersøker om det foregår ulovlig ferdsel. Brudd på bestemmelsene gir store bøter. Ett eksempel: En person kjørte firehjuling på traktorveg i skogen – uten gyldig grunn. Det førte til 17.000 kroner i bot.

Både Vennesla kommune, politiet og Statens naturoppsyn ønsker informasjon om ulovlig naturødeleggelse som følge av ulovlig motorisert ferdsel.

Tips til Naturoppsynet og Miljødirektoratet

Tips til politiet

Nærmere om barmarkskjøring

Gjelder ferdsel i utmark med bil, ATV, motorsykkel, traktor og andre motorkjøretøyer.

Det er lov å kjøre på barmark, uten å søke om tillatelse, for disse formålene:

 • politi, ambulanse og redningstjeneste
 • offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste
 • offentlig post- og teletjeneste
 • nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring (jakt, fangst, fiske og bærsanking regnes ikke som næring i denne forbindelse)
 • forsvarets øvelser, forflytninger og transporter
 • anlegg og drift av veger og større anlegg
 • rutetransport som drives med løyve i henhold til yrkestransportloven
 • nødvendig transport i forbindelse med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi
 • transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort, og transport ved jakt på villrein innenfor Hardangervidda villreinområde slik dette er avgrenset av Miljødirektoratet

Du kan bare kjøre i nasjonalparken i samsvar med vernereglene. Den delen av Hardangervidda villreinområde som er utenfor nasjonalparken åpnes bare for nødvendig transport etter fastsatte sleper.

Kjør i eldre kjørespor der det er mulig.

Hvis ikke du kan vise til noen av punktene over, og ikke har godkjent dispensasjon fra kommunen, kjører du ulovlig!

Nærmere om kjøring på snødekt mark

Det er lov å kjøre på snødekt mark, uten å søke om tillatelse, for disse formålene:

 • politi, ambulanse og redningstjeneste
 • offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste
 • offentlig post- og teletjeneste
 • nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring (jakt, fangst, fiske og bærsanking regnes ikke som næring i denne forbindelse)
 • forsvarets øvelser, forflytninger og transporter
 • anlegg og drift av veger og større anlegg
 • rutetransport som drives med løyve i henhold til yrkestransportloven
 • nødvendig transport i forbindelse med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi
 • transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort, og transport ved jakt på villrein innenfor Hardangervidda villreinområde slik dette er avgrenset av Miljødirektoratet
 • nødvendig transport for drift av turistanlegg (overnattings- og serveringssteder, skiheiser med videre) som ikke ligger til brøytet bilveg
 • transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse
 • opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter
 • nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser etter oppdrag fra forskningsinstitusjon
 • nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast bopel
 • praktisk kjøretrening på nærmere fastsatte områder ved obligatorisk opplæring for snøscooterførere
 • transport i forbindelse med kommunalt organiserte akuttiltak for å redusere risikoen for påkjørsel av elg og annet hjortevilt ved veg eller jernbane
 • nødvendig søk etter skadet storvilt utenom ordinær jakt når søket foregår i regi av kommunen

Dette gjelder ferdsel i utmark med snøscooter, beltebil og andre motorkjøretøyer.