Etter møtet mellom kommuneledelsen, idretten, idrettsrådene og politisk ledelse har kommunen sendt partene ett brev. Møtet kom i stand etter at Vennesla kommune ble bedt om å klargjøre situasjonen.  Brevet lyder lyder slik, og er også sendt pressen:

"Det vises til oppslag i Vennesla Tidende den 1.april, henvendelse fra idrettslag og flere samtaler om sponsoravtale inngått mellom Vindbjart FK og Sparebanken Sør.

Vennesla kommune er bedt om å klargjøre hvorvidt kommunen som anleggseier aksepterer den inngåtte avtalen og et sponsornavn på den nye fotballbanen på Moseidmoen idrettsplass. Spørsmålet er vurdert med utgangspunkt i avtalen mellom idrettsrådet og Vindbjart FK. Det er idrettsrådet som har inngått avtale med Vindbjart FK om de kommersielle rettighetene på Moseidmoen idrettsplass. Vindbjart FK har også i skriftlige og muntlige henvendelser presisert hva det nye stadionnavnet omfatter.

I utgangspunktet er det kommunens vurdering at avtalen mellom idrettsrådet og Vindbjart FK ikke hjemler å endre navnet på hele eller deler av Moseidmoen idrettsplass. Leder av idrettsrådet er av samme oppfatning. Det at enkelte baner på anlegget har sponsornavn skyldes avtaler inngått i forbindelse med byggingen av den enkelte bane. I det siste byggetrinnet er det ikke inngått avtaler med sponsorer som del av finansieringen av prosjektet.

Vennesla kommune har forståelse for at den vanskelige økonomiske situasjonen Vindbjart FK har kommet i krever handling. Fotballaktivitetene er avgjørende for trivsel, samhold og folkehelsa i bygda. Det er svært positivt at klubben har klart å etablere et samarbeid med en sponsor som kan bidra til å styrke økonomien. Vi har vurdert at kommunen kan akseptere det nye sponsornavnet så lenge det nye navnet begrenses til å gjelde selve kunstgressbanen. Navnet kan kun brukes som banenavn i terminlister fra fotballkretsen. Det gis ikke anledning til profilering av banenavnet på anlegget. Idrettsanlegget skal fortsatt hete Idrettsplassen på Moseidmoen.

En forutsetning for aksepten fra kommunens side er at det oppnås enighet mellom Vindbjart FK og Vindbjart IL om fordelingen av sponsormidlene knyttet til den nevnte sponsoravtalen. Idrettsrådet bes om å ta initiativ til å avklare den uenigheten som fremkommer av henvendelsene kommunen har mottatt. Vi ber om tilbakemelding fra idrettsrådet når slik enighet er oppnådd."