Oppstartmøte for den store reguleringen var fredag 6. november etter at formannskapet to dager før hadde vedtatt plantype.

Vennesla kommune samarbeider med Iveland kommune og Otra Holding AS om områdereguleringsplanen som nå skal arbeides med – og Morrow inviteres inn. Vi tror på at tett samarbeid med utbygger vil gi det beste resultatet. Planen vil berøre et areal på rundt 2100 dekar.

Miljøaspektet, tomtens beskaffenhet og logistikken rundt både gods og ansatte er nøkkelordene for at batterifabrikk på Grovane kan bli en svært spennende industriutbygging. Klima og miljø vil være svært viktig for Morrow. Kunder både nasjonalt og internasjonalt krever en optimal grønn løsning. Den kan Grovane tilby.

HER KAN DU LESE MER OM DEN GRØNNE URBANE KOMMUNEN

voss

Jernbane

Et sidespor er et hovedspor i dette prosjektet. Jernbanetilknytning vil sikre batterifabrikken en klimavennlig og svært effektiv transport av varer inn og ut fra fabrikken. Jernbanen har forbindelse til Kristiansand havn, men også en rekke havner østover både i Norge og Sverige. Jernbanetransport vil gi stor fleksibilitet.

Bane Nor var med på oppstartsmøte rundt områdeplanen og vil bidra positivt. Jernbanefaglig vurderes sidespor på Grovane som en enkel utbygging å få til.

Iveland tilfører kompetanse. Iveland eier og drifter eget sidespor til Voss Water på Vatnestrøm. Dette sporet sto ferdig i 2017 og reduserte trailertrafikken ble flere tusen vogntog i året.

For Voss har jernbane vist seg både enklere, billigere, mer praktisk og mer miljøvennlig. Fabrikken reduserte utslippene med over 20.000 tonn, og jernbanetransporten har vært et viktig konkurransefortrinn i markedet.

buss
Stadig bedre busstilbud i Vennesla kommune.

Buss og veg

Fylkesveg 405 har svært liten stigning fra Kristiansand til Grovane. Det betyr mye for å utvikle klimavennlig transport til og fra fabrikken. Det går allerede busser hvert tiende minutt til Vennesla sentrum og hvert kvarter til Grovane, morgen og ettermiddag. Daglig pendler det 4000 mennesker ut av Vennesla og 1500 inn. De fleste ansatte som skal til fabrikken til Grovane vil kunne bruke busser som allerede er i trafikk. Agder Kollektivtrafikk kan lett tilpasse spesielt.

Fylkeskommunen har bidratt ekstra til infrastruktur ved industrietablering i både Birkenes og Åmli, og signaliserer støtte til slike tiltak uansett hvor på Agder Morrow etablerer seg.

utklipp tomta grovane

Tomta på Grovane

Tomta på Grovane heter Dueheia og eies av Arne Magne Ropstad. Et mindre areal eies av kommunen. Ropstad har inngått samarbeid med Otra Holding og Repstad Anlegg om å tilby tomt til Morrow. Den er preget av fjell og skog med lav bonitet. Til sørlandsk hei å være, er den relativt flat. Det er høydeforskjell opp fra fylkesvegen, men her er gode planer for ny forbindelse opp fra dalen ved Hagen.

Tomta ligger tett på jernbane og det sentrale strømnettet og i kort avstand fra kjølevann-kilde. Otra har nok vann å tilby. Vi anser det for å være den mest miljøvennlige, framtidsrettet og økonomisk effektive tomta for Morrow.

Det er Morrow som skal investere opp mot 20 milliarder kroner i en batterifabrikk med 2000 arbeidsplasser. Som kommune kan vi kun legge til rette best mulig.

Vennesla kommune er i dialog med eiere og brukere av skytebane om å finne tomt til ny skytebane annet sted. Vi anser dette som en utfordring vi sammen skal løse med god dialog.

teamet

Satt ned eget team

Morrow skal fatte avgjørelse om tomtevalg i desember. Vennesla kommune har satt ned et eget fagteam som nå skal lede og gjennomføre reguleringsarbeid sammen med Otra Holding AS og konsulentselskapet Sweco. Teamet består av følgende personer:

  • Kommunalsjef samfunnsutvikling Vidar Homme. Sivilingeniør industriell økonomi med erfaring som rådmann og banksjef.
  • Rådgiver og arealplanlegger Elena Samuelsen
  • Rådgiver og ingeniør, Ingrid Sæther Konsmo
  • Enhetsleder plan og utbygging og utdannet jurist Ola Skei Bekken
  • Næringsrådgiver Torgeir Haugaa

Vennesla kommune gjennomførte for få år siden en av Sørlandets største reguleringsplaner, og vi gjorde det på ett år. Det var 3100 dekar som ble regulert til datasenterpark i tett samarbeid med Bulk på Støleheia. Vennesla kommune har vist at vi gjennom tett samarbeid med utbyggere kan oppnå resultater fort.

Vennesla kommune inviterte hele Kristiansand-regionen til å være med i arbeidet med å utvikle 2000 arbeidsplasser på Grovane. Iveland kommune er med, mens Kristiansand kjører egen plan på Støleheia – delvis i samarbeid med Vennesla.

Presentasjon

Vennesla kommune og Iveland kommune har 12. november presentert en dypere og mer detaljert versjon av vårt alternativ for Morrows ledelse på et heldagsmøte via Teams. På møtet deltok også Otra Holding. Vi opplever et godt samarbeid og ser fram til at Morrow tar en endelig avgjørelse om tomtevalg.

Dagen ble innledet med den store industrihistorien i Vennesla, og at vi er vant til å ta verdens nyvinnger hjem og omgjøre dem til lokalsamfunn. Den slutta med detaljert gjennomgang av jernbane, tomt, logistikk, strøm og andre problemstillinger.