Sweco Norge AS, i samarbeid med Vennesla kommune, gir på vegne av Otra Holding AS melding om at planprogram for Områderegulering for Dueheia Næringspark- plannummer. 2020005 legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-9.

Formålet med planen er i hovedsak å legge til rette for energiforedlende virksomhet eller annen energi-krevende næring, for eksempel batteriproduksjon samt forskning/utvikling.

Oppstart av planarbeidet ble meldt 1. desember 2020 med frist 7. januar 2021. I forbindelse med oppstart ble det informert om at planprogrammet ville bli hørt separat. 

Tema i planprogrammet er naturmangfold, økosystem-tjenester, kulturminner og kulturmiljø, friluftsliv og næ-rmiljø, landskapsbilde, forurensing, vannmiljø, trafikk-situasjon og lokalisering av næringsarealer.

Forslag til planprogram, varsel om oppstart og referat fra oppstartsmøte samt planinitiativ finner du i vedleggene under, men er også tilgjengelig på Sweco sin hjemmeside. Dokumenter kan også tilsendes på forespørsel.

Eventuelle kommentarer til planprogrammet rettes skriftlig til Sweco AS v/ Toni S. Sinnes, Ægirs vei 10B, 4632 Kristiansand eller på epost toniskagestad.sinnes@sweco.noFrist for merknader til forslag til planprogram er 9. juli 2021.

Mottatte merknader vil bli vurdert og kommentert når planprogrammet legges frem til politisk behandling. Det er Plan- og økonomiutvalget i Vennesla kommune som behandler saken og avgjør om planprogrammet kan fastsettes. Planarbeidet skal deretter gjennomføres i tråd med fastsatt planprogram.

En vil be om at eventuelle leietakere/rettighetshavere blir informert.

Det inviteres til digitalt informasjonsmøte torsdag 1. juli kl 18. Påmelding gjøres til toniskagestad.sinnes@sweco.no.