Øvelsen samler militære og sivile kapasiteter som gir trygghet til samfunnet, med heimevernet som den største aktøren. Øvelsen er planlagt i lang tid og har ingenting med sikkerhetssituasjonen i Europa å gjøre. I nordområdene er det heller ingen aktivitet som avviker i fra normalbildet, og trusselvurderingen er ikke endret.

Vennesla kommune er bedt av Forsvaret om å informere befolkningen for å forebygge frykt og for å fortelle om øvelsen.

- Under øvelsen skal vi trene samarbeid og koordinering mellom militære avdelinger, politiet og andre sivile etater i Agder. Øvelsen vil fokusere på krisehåndtering, der det innledningsvis er politiet som er ansvarlig for håndteringen, og Forsvarets avdelinger bistår, forteller sjef operasjoner for Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt 08, major Hans Borgfjord.

Heimvernet vil drive overvåkning og kontroll, sikring av vital militær og sivil infrastruktur. Soldater vil være meget synlige i regionen og i bybildet under feltdelen av øvelsen som foregår fra 25. til 29. april,

HV-soldatene skal under Øvelse Gjallarhorn øve på å sikre samfunnsviktig infrastruktur i en tenkt krisesituasjon. Øvelse Gjallarhorn er den største og viktigste øvelsen for HV-08 i år. Det er en kompleks øvelse som tar for seg trusler mot flere objekt samtidig. Hensikten med øvelsen er å bedre beredskapen og redusere reaksjonstiden ved en skarp hendelse. 
Viktige og sårbare ressurser i samfunnet må og skal sikres. I dette arbeidet har HV, i samarbeid med politiet, en viktig rolle. HV skal sikre verdier i krise og krig, slik at Norge har alle nødvendige ressurser i forsvaret av landet. 

Objektsikring er en av de viktigste oppgavene til Heimevernet. Objektsikring er en av oppgavene som er knyttet til de militære begrepene lokalt territorielt ansvar og territorielle operasjoner.

HV ivaretar også viktige oppgaver som sikring av alliert mottak, overvåkning og kontroll, beskyttelse av viktige veier, bekjemping av mindre fiendtlige styrker og sivilt militært samarbeid.

For mer informasjon: 
Heimevernsstaben (HVST) 
Tore Ellingsen, Sjef CMT1 
tore@hvbladet.no /+47 48881975