Du må følge plan- og bygningslovgivningen (pbl.) når du skal bygge eller gjøre endringer på eiendommen din.

Tiltak som ikke krever søknad (pbl. §20-5)

Byggesaksforskriftens §4-1 med veiledning lister opp tiltak du ikke behøver å søke kommunen om. Bygg uten å søke - informasjon fra Direktoratet for byggkvalitet.

Bygg/tilbygg uten å søke

Fritak fra søknadsplikten gjelder bare hvis tiltaket ikke kommer i strid med plan-og bygningslovgivningen - dvs. plan- og bygningsloven (pbl.) med forskrifter og arealplaner (kommuneplanens arealdel/reguleringsplan). I tillegg må du sjekke veglovens byggegrensebestemmelser.

Hvis tiltaket er i strid med reglene så kan du søke om dispensasjon. Blir dispensasjon gitt kan du likevel bygge uten søknad. Husk at du er selv ansvarlig for at bygningen oppfyller byggteknisk forskrift.  

Ønsker du å bygge uten å søke må du selv utføre lovlighetskontrollen.
 

Eksempel på lovlighetskontroll utført på egenhånd

På eiendommen "Drivenesheia" skal det bygges en 30 m2 stor bod. Den skal ha 3,7 m mønehøyde, 2,9 m gesimshøyde og en takvinkel på 27 grader. Boden skal plasseres 2 m fra nabogrensen og 8 m fra midten av den kommunale veien. 

"Drivenesheia" er omfattet av reguleringsplanen ”Skogens ro” (vedtatt 12.01.1998).  Reguleringsplanen legger området ut til boligformål og  fastsetter en utnyttelsesgrad på 25% BYA (bebygd areal). I reguleringsplanen er det fastsatt en byggegrense mot vei på 8 m. (målt fra midten av veien)

Kontroll av lovlighet

Boden i eksemplet faller inn under byggesaksforskriftens §4-1 a (Den er mindre enn 50m2, mønehøyde under 4 m og gesimshøyde under 3 m).

Avstander

En slik bod må plasseres minst 1 m fra nabogrense (jf pbl 29-4) for å være unntatt søknadsplikt. I eksemplet er det 2 m til nabogrensen og dermed er dette ok. Boden er også i samsvar med reguleringsplanens byggegrense mot vei.

Reguleringsformålet

I reguleringsplanen ”Skogens ro” er Arendalsgata 7 lagt ut til boligformål. Boden er i tråd med formålet.

Utnyttelsesgrad

På eiendommer står det i dag et bolighus og en garasje på til sammen 147 m2 bebygd areal (BYA). I tillegg har eiendommen 2 parkeringsplasser (som regnes med i utnyttelsesgraden med 12.5 m2 pr stk) .
Summen av bebygd areal blir 147 m2 + 12,5 m2 + 12,5 m2 + 30 m2 (ny bod). Til sammen 202 m2.

Eiendommen er på 867 m2.
Regnestykket for utnyttelsesgrad blir 202x100/867, som gir 23% BYA. Dette er innenfor vedtatt reguleringsplan.

Takvinkel

Reguleringsplanen "Skogens ro" har ingen bestemmelser om takvinkel.

Konklusjon

Denne boden kan du velge å bygge uten søknad og tilltatelse.

 

 

Du må også registrere bygget når det er ferdig.

Ta gjerne kontakt med oss i byggesaksavdelingen tirsdager og torsdager når vi har veiledning. 

Saksbehandlere har telefontid på tirsdager mellom kl. 08.00 - 15.30 og torsdager mellom kl. 09.00- 14.30 på telefon 38 13 72 00. En kan også sende forespørsel til byggesaksavdelingen på epost. til post@vennesla.kommune.no  

Tiltak som du kan søke om selv (pbl. §20-4)

Garasje inntil 50 m2 er et eksempel på tiltak du kan søke om selv. Bruker du denne ordningen må du selv sette deg inn i regelverket og gi de opplysningene som kreves i søknaden. Slik søker du

Tiltak som du må la et foretak søke for deg (pbl. §20-3)

Et foretak (f.eks arkitektfirma, byggfirma) søker for deg og står som ansvarlig for byggingen.

Bygg nær strømlinjer og anlegg og jernbane

Hvis du skal bygge nærheten av en ledning, nettstasjon (transformator) eller annet anlegg fra Agder Energi Nett AS, er det krav til avstand mellom bygg/ bygningsdeler og nettanlegg.
Ta kontakt med Agder Energi Nett AS og les mer om kravene på deres nettside

I Vennesla har vi også byggegrense på 30 meter mot jernbane. Bane Nor - krav og sikkerhet
Se også kommunens kartløsning  for å få oversikt over byggeforbudssonene i nærheten av høyspentanlegg.