Botilbudet  på Lomtjønn består av 12 moderne leiligheter og store fellesarealer. Det sto ferdig i 2020 og er døgnbemannet.

Om du trenger å kontakte oss, har vi en vakttelefon du kan ringe: 982 99 887.

Bofellesskapet på Lomtjønn gir tjenester etter forutgående vedtak, og er en del av Enhet for livsmestring. Cirka 20 ansatte jobber i bofelleskapet og fokuserer på livsmestring og økt livskvalitet.  Dette kan innebære alt fra støttesamtaler, praktisk bistand, deltakelse og/eller koordinering av ansvarsgruppe/ samarbeidsmøter, bistå med å skape en struktur i hverdagen eller på andre måter bistå beboere i forhold til hverdagsmestring. Motivasjonsarbeid er også en viktig del av tilbudet vi gir.

Det er viktig å understreke at Lomtjønn er bofellesskap er hjemmet til enkeltmennesker som selv bestemmer over egen hverdag og tar egne valg. Alle må behandles og få respekt og ta ansvar som de enkeltmenneskene vi alle er. Kommunen yter pleie og omsorg og bistand. Ved tvang er det sykehus og spesialisthelsetjeneste som overtar ansvaret.

Mål og verdier

Vi har utarbeidet to enkle verdisetninger som skal prege alt arbeid og all aktivitet ved Lomtjønn Bofellesskap:

  • Bofellesskapet skal være et trygt og godt hjem for beboerne.
  • Bofellesskapet skal være en utfordrende, trygg og god arbeidsplass for ansatte.

Hvem kan få tilbud?

Bofelleskapet på Lomtjønn er tilrettelagt for personer med ROP-lidelser (rus og psykiatri) som trenger døgnkontinuerlig oppfølging og bistand. Bolig tildeles etter søknad

Hvordan søke

Du bruker søknadskjema for helse- og omsorgstjenester. Det er Enhet for koordinerende tjenester som behandler søknaden. Den finner du i utskriftsvennlig pdf-format HER