FORMÅL MED ORDNINGEN

- Det er viktig at lokalt næringsliv benytter denne ordningen og muligheten, opplyser næringsrådgiver Torgeir Haugaa.

Vennesla kommune har mottatt kr.1.368.191.- fra Kommunal og moderniseringsdepartementet. Midlene skal nyttes til tilskudd til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale  smitteverntiltak, og avhjelpe lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Fordeling av midlene baseres på mål og føringer fra kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det kan søkes om økonomisk kompensasjon for å dekke tap som følge av nedstengning og smitteverntiltak, samt støtte til kompenserende tiltak for å avhjelpe situasjonen. Størrelsen på tilskudd vil bli bestemt ut i fra tilgjengelig økonomisk ramme og antall innkomne søknader som fyller vilkårene.

HVEM KAN SØKE?

Midlene skal brukes på tiltak for lokale virksomheter, etablerere, og andre næringsaktører som:

  • Helt eller delvis faller utenfor de generelle kompensasjonsordningene.
  • Har kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning.

Ordningen er ikke avgrenset til å gjelde spesielle bransjer, men retter seg spesielt mot virksomheter som har fått påbud om å holde helt eller delvis stengt eller på andre måter er blitt pålagt begrensninger i sin næringsvirksomhet uten å ha mottatt midler fra de generelle kompensasjonsordningene.

Dette kan være virksomheter innen reiseliv, arrangement-  og serveringsbransjen, treningsstudio, kulturinstitusjoner med videre.

Eksempler på kostnader det kan søkes kompensasjon for (ikke uttømmende):

  • Uunngåelige faste kostnader som følge av restriksjoner og nedstengning.
  • Kostnader til permitteringer som følge av pålagt nedstengning
  • Merkostnader som følge av smitteverntiltak.
  • Tap som følge av destruering av varebeholdning grunnet holdbarhetsdato.

 

Det gis ikke tilskudd til:

  • Tiltak som faller utenfor de rammer som framkommer av utlysingen og retningslinjer fra KMD
  • Offentlig eide virksomheter eller lag og foreninger
  • Søknader der søker har mottatt tilskudd som overstiger statsstøtte regelverkets grense for bagatellmessig støtte.
  • Virksomheter som er under konkursbegjæring eller tvangsavvikling.

UTFORME SØKNADEN

Søknaden må inneholde opplysninger om annen offentlig støtte foretaket har fått i 2019, 2020 og 2021.

Søker må dokumentere riktig håndtering av skatter og avgifter på søknadstidspunktet med skatteattest av ny dato.

Tiltaket det søkes støtte til skal beskrives og dokumenters best mulig.

Søknad om tilskudd skal registreres i søknadsskjema på tilskuddsportalen regionalforvaltning.no

Søknadsfrist 01.05.2020.