Før Mevold, var det kommunalsjef i Vennesla, Ragnhild Bendiksen, som ledet nettverket. Bendiksen sier Helsefellesskapet er svært viktig for utviklingen av helse- og omsorgssektoren på Sørlandet. Kommuner og helseforetak må samarbeide tettest mulig for at pasientene skal oppleve et sømløst hjelpetilbud – og man er nødt til å utnytte ressursene best mulig. Da må man tenke fellesskap.

Helseforetaket og kommunene veksler på å inneha ledervervet for Helsefellesskapet. Sørlandet sykehus HF (SSHF) har innehatt vervet de to siste årene. Nå er kommunene som overtar, og det ble det kommunedirektør i Arendal Harald Danielsen som trer inn i denne rollen fra 2022. Samtidig overtar SSHF ledelsen av de fire regionale samarbeidsutvalgene (RS-ene).

Danielsen la i sin takketale til Mevold vekt på at Helsefellesskapet i Agder under hennes ledelse har hatt en god utvikling, viktige prosesser er gjennomført og at langsiktige planer om forbedring og utvikling av helsetjenester til Agders befolkning er lagt. - Ikke minst har det utviklet seg et godt forhold mellom partene som bygger på tillit til hverandre, sa han blant annet.

Under Helsefelleskapets samling tidligere i uka ble det også tid til en viktig work-shop om Sørlandet sykehus (SSHF) sin utviklingsplan fram mot 2040. I likhet med landets øvrige helseforetak skal Sørlandet sykehus HF (SSHF) utarbeide sin Utviklingsplan 2040. Arbeidet vil pågå utover høsten 2021 og vinteren 2022 frem til sykehusstyret får saken til behandling 22. april og styret i Helse Sør-Øst RHF innen fristen 1. mai 2022.

I løpet av prosessen frem til ferdig Utviklingsplan 2040, skal alle berørte parter bli involvert, og få anledning til å gi sine innspill gjennom en høringsrunde.
Helsefellesskapet Agder som representerer Agderkommunene ble sammen med UiA invitert på workshop for å komme med innspill til hva Utviklingsplanen må ta innover seg blant annet med tanke på endringer i demografi, struktur, kompetansebehov og annen utvikling på Agder.

I workshopen var det viktig for SSHF å etablere et felles utfordringsbilde for regionen frem mot 2040, og hvordan helsetjenesten for særlig følgende grupper vil se ut da:

  • Barn og unge
  • Voksen med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer
  • Skrøpelige eldre og multimorbide

Blant temaene som ble diskutert, var også samhandling om helsetjeneste i hjemmet med vekt på digitalisering og mulighetene som ligger i ny teknologi. Innspillene fra workshopen vil bli brukt i utformingen av Utviklingsplanen 2040. Utkast til plan vil bli sendt ut på høring i begynnelsen av desember.