Samfunnet og skolehverdagen digitaliseres raskere og raskere, og vi utfordres til å holde tritt med elevenes digitale liv. Forskning viser at barn og unge lærer på nye måter, og vi må ruste dem for deltakelse i et fremtidig samfunn. Vi må ta i bruk teknologien som et av mange verktøy som skal sikre at den enkelte elev lærer mest mulig gjennom praktisk, variert og relevant undervisning.

Kunnskapsdepartementet vedtok 25. august 2017 en overordna digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen med følgende hovedmål:

  • Elevene skal ha digitale ferdigheter som gjør dem i stand til å oppleve livsmestring og lykkes i videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse
  • IKT skal utnyttes godt i organiseringen og gjennomføringen av opplæringen for å øke elevenes læringsutbytte

Innen januar 2019 får elever og ansatte iPad/læringsbrett som støtte i læringsarbeidet.  Når skolen og læringen harmonerer med, og har relevans for elevenes hverdag og virkelighet, øker motivasjonen, mestringen, kunnskapen og selvfølelsen. Venneslaskolen ønsker å tilpasse undervisningen til hvordan hver enkelt elev lærer. Her gir læringsbrettet helt nye muligheter. Elevene blir mer aktive og ansvarlige. De kan bidra mer i egen læring, både gjennom samarbeid, kameratvurdering og refleksjon.  Læringen blir mer praktisk, variert og tilpasset den enkelte elev.

Bakgrunn for satsingen

I læreplanen Kunnskapsløftet er det fem grunnleggende ferdigheter som elevene skal trene på i alle fag: lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter. Skolene har hatt veldig ulik tilgang og mulighet til å lære med digitale verktøy, på grunn av ulik infrastruktur, tilgang på digitale enheter og kompetanse i bruken av disse. I revidering av kommunens digitaliseringsstrategi i 2016, foreslo vi å gjøre noe med dette. Det fikk vi politisk støtte for, og i desember 2016 vedtok politikerne i Vennesla kommune revidert versjon av digitaliseringsstrategi for 2015-2019, om å gi alle elevene læringsbrett. Denne satsingen, som er en videreføring av satsingen Inkluderende læringsmiljø IL,  har vi i Venneslaskolen kalt DIGIL, å lære å lære i et digitalt inkluderende læringsmiljø.
Målet med DIGIL-satsingen er at alle elever skal bli mer aktive i egen læring, og bruke læringsbrettet til å produsere oppgaver, dele sine forslag til løsninger, diskutere disse med hverandre, og slik utvikle både sosiale og faglige ferdigheter i fellesskap. Lærerne veileder og legger til rette for bedre læring.

Ved oppstart

Alle ansatte får utdelt sine læringsbrett i begynnelsen av desember 2018. Elevene får sine i uka før juleferien.  Opplæring av ansatte skjer i starten av januar og deretter kobles elevene på skole for skole. I februar skal alle være operative og i gang.

Gjennomføring

Alle ansatte vil, etter grundig opplæring ved oppstart, få jevnlig påfyll med kursing og deling av erfaringer, som skissert i Venneslaskolens utviklings- og kompetanseplan. Opplæringen vil handle om og være i tråd med arbeidet som nå pågår rundt fornying av læreplanverket i Utdanningsdirektoratet. Fokusområder er:

  • bruk av læringsbrett
  • hvordan legge opp undervisningen praktisk og variert
  • hvordan gjøre elevene mer aktive i egen læring
  • hvordan jobbe i dybden på temaer
  • hvordan jobbe tverrfaglig
  • hvordan organisere opplæringen slik at elevene lærer av hverandre 

For å hjelpe og støtte barna i læringsarbeidet på en best mulig måte,  arbeides det med forslag til en plan for å trygge foresatte som rollemodeller og veiledere for sine barn i bruk av digitale verktøy og medier.