Vi får betydelig bedre barnehagetilbud ved å redusere åpningstidene fra 10,5 timer om dagen til 9, 5 timer.

Det handler det om å skape bedre stabilitet som igjen gir bedre kvalitet på tilbudet til det enkelte barn. Det dreier seg om barns beste.

Det har de siste dagene vært fokus på endrede åpningstider i lokalpressen. Disse sakene har har dreid seg om foreldre som pendler og det blir framstilt som at barnehagetilbudet blir dårligere. Det er derfor grunn til å redegjøre noe bredere og mer nyansert om denne saken.

Kortere åpningstid vil gi et betydelig bedre barnehagetilbud, og det er kjernen i denne saken.

Lang åpningstid har nemlig noen negative sider for kvaliteten vi skal yte det enkelte barn:

  • Lang åpningstid gir lavere voksentetthet store deler av barnehagedagen.
  • Alternativet er å bemanne opp for å sikre voksentetthet, men da får det enkelte barn, grunnet turnus og vakter, en mer ustabil hverdag med mange forskjellige voksne å forholde seg til.

Én time redusert åpningstid vil gi én time mer med full bemanning hver dag (fra 4,5 timer til 5,5 timer). Én time ekstra med full bemanning hver dag er et stort kvalitetsframskritt som stabiliserer og skaper rom for en betydelig bedre barnehagehverdag.

Redusert åpningstid er ikke et sparetiltak, men et kvalitetstiltak. Det vil koste Vennesla kommune cirka 800.000 ekstra i året (overføring til private barnehager) å redusere åpningstiden. I en tid med innsparinger og strammere budsjetter er dette verd å merke seg. Rådmannen er villig til å investere i kvalitetsheving for barna i Vennesla kommune!

Saken er grundig utredet og alle foreldrene til de over 350 barna i kommunale barnehager fikk egen informasjon om de foreslåtte endringene i uke 24, før ferien. Fra samarbeidsutvalgene og fra det store flertallet av foreldre møtes endringen med glede og entusiasme. Vi har kun mottatt kritiske merknader fra noen svært få (cirka fem).

I utredningene til denne saken ikke har funnet én eneste kommune i landet som har hatt like lang åpningstid i barnehagene som Vennesla kommune har nå.

Det påstås at Vennesla kan bli mindre attraktiv for etablering og bosetting med kortere åpningstid i barnehagene. Det er lite belegg for denne påstanden. Tvert imot er det grunn til å tro at bedre kvalitet i de kommunale barnehagene vil være et konkurransefortrinn i årene som kommer.

Vi vil minne om at det alltid er mulig å diskutere individuelle tilpasninger. Dessuten har arbeidsgiver tilretteleggingsplikt. Dette går greit i alle kommuner vi kan sammenlikne oss med – også pendlerkommuner. Det vil også bli mulig med ulike åpningstider i de ulike barnehagene. Kanskje vil noen åpne tidligere og stenge tidligere. Her vil den enkelte barnehage selv finne gode løsninger i samarbeid med barnehagemyndigheten.

Kortere åpningstid i barnehagene handler ikke om å skape problemer for pendlere og andre innbyggere i Vennesla, men om å å videreutvikle kvaliteten i barnehagene til beste for barna våre!

Oppvekstsjef Steinar Harbo