I medhold av plan og bygningslovens § 10-1 vedtok plan- og økonomiutvalget i møte 25. august 2020, sak 57/20, å legge forslag til Kommunal planstrategi 2020-2023 ut til offentlig gjennomsyn.

Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det videre planarbeidet i kommunestyreperioden. Arbeidet med planstrategien er en arena for å drøfte utviklingstrekk og avklare planbehov i kommunen. Planstrategien har ingen direkte rettsvirkning. Til grunn for arbeidet med planstrategien er det utarbeidet en rapport som viser kommunens utfordringsbilde.

Frist for innspill er 1. oktober 2020
Innspill til planstrategien bes sendt til kommunen på e-post: post@vennesla.kommune.no, og merkes med saksnummer 20/01430.

Dokumenter i saken:

Kontaktperson til kommunal planstrategi for Vennesla er:
Eirik Aarrestad
Tlf.: 915 999 47
E-post: eirik.aarrestad@vennesla.kommune.no