Formålet med kulturminneplanen er å gi en oversikt over en del av kommunenes kjente kulturminner, utarbeide handlingsplan for deler av kommunens kulturminner og kulturmiljø, prioritere de viktigste kulturminnene, samt øke kunnskapen og bevisstheten om disse verdiene i kommunen.

Kulturminneplanen skal være et verktøy og gi et grunnlag for å følge opp regjeringens, fylkeskommunens og kommunens egne mål om bruk og vern av kulturminner. Det følger ingen juridisk bindende bestemmelser med temaplanen, men den skal styrke kunnskapsgrunnlaget om kommunens kulturminnearbeid til kommunalt ansatte, politikere og andre interesserte.

Temaplan for kulturminner og kulturmiljøer