Du skal oppleve det godt og trygt å vokse opp i Vennesla kommune. SLT-modellen (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) samler «gode krefter» i kommunen slik at vi sammen får til et tryggere, bedre og mer inkluderende lokalsamfunn.

Målet er at alle skal få riktig hjelp til riktig tid og at hjelpeapparatet samarbeider på tvers av etater og faggrupper

SLT-koordinator har ansvar for kontakt og samarbeid med politiet og skal bidra til at interne og eksterne instanser samarbeider godt. 

Hva kan SLT-koordinatoren hjelpe deg med?

 • Kontakt SLT-koordinatoren dersom du:
 • trenger råd om hvem du skal henvende deg til når det gjelder forebygging av kriminalitet blant unge i Vennesla kommune
 • er bekymret for at et barn, ungdom eller unge voksne har, eller står i fare for å utvikle kriminell adferd
 • trenger råd om hvem du kan henvende deg til når det gjelder vold og overgrep i nære relasjoner
 • er bekymret for radikalisering eller voldelig ekstremisme

Hvorfor SLT-modell?

SLT-modellen handler om å være i forkant av kriminalitet og fremme trygge lokalmiljø. For å forebygge og redusere kriminalitet blant ungdom og unge voksne i Vennesla kommune kreves det at både kommune, fylkeskommune, stat, næringsliv og frivillige involveres. Foreldresamarbeid vektlegges som viktig for unge under 18 år.

Målgruppa

Unge mellom 13-25 år, med vekt på unge som er utsatt for miljøer med rus og kriminalitet.

SLT-modellen i Vennesla kommune har utvidet målgruppe innen områdene forebygge vold og overgrep i nære relasjoner, radikalisering og voldelig ekstremisme og etablering av organisert kriminalitet herunder også kriminelle MC-grupper.

Innsatsområder

Det utarbeides en samarbeidsavtale mellom kommunen og Agder politidistrikt i politiråd. Avtalen inneholder innsatsområder for samarbeidet.

 • Barne- og ungdomskriminalitet
 • Tidlig intervensjon gjennom tverretatlig forpliktende samarbeid.
 • Fokus på bruk av kjernegrupper og bekymringssamtale.
 • Fokus på nettkriminalitet.
 • Vold i nære relasjoner.
 • Forebygging av hatytringer, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.
 • Kunnskap om årsak til kriminalitet og nye trender.
 • Fokus på utfordringer knyttet til levekår.

Hvordan gjør vi det?

SLT-modellen skal fange opp bekymringsfulle trender, samordne tiltak og ressurser på tvers av etater og sikre unge et koordinert tilbud for å forhindre kriminalitet. Arbeidet igangsettes gjennom SLT-styringsgruppe, SLT- koordineringsgruppe og SLT Utøvende nivå. SLT-koordinator deltar i alle tre nivåene i modellen, tar initiativ og inspirerer til samarbeid og sørger for at hver enkelt tar sin del av ansvaret for den.

 • SLT-styringsgruppe består av ordfører, kommuneledelsen, SLT-koordinator og politiet. I tillegg har vi Politirådet er en felles styringsgruppe for SLT-modellen i Vennesla og Iveland kommune.
   
 • SLT-koordineringsgruppe, består av enhetsledere og avdelingsleder. Den praktiske koordineringen av SLT, ledes av denne gruppen. Det skal dele status og utfordringer, systematisere og koordinere tiltak, prioritere, starte nye tiltak og evaluere. Gruppens deltagere kan fatte beslutninger og sette inn ressurser.
   
 • SLT Utøvende nivå, består av miljøterapeuter, miljøarbeidere, helsesykepleiere og andre som er kontakt med barn og unge i det daglige. Dette nivået i SLT-modellen står for det direkte rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. 
 • Kontaktinfo:

  SLT-koordinator
  Silje Øvrevik
  Telefon: 98 88 60 78

Ungdata 2022

Ungdata 2022  viser at det er flere ungdommer i Vennesla som tror de vil få et langt og lykkelig liv sammenlignet med resten av Agder og landet ellers. Det må imidlertid jobbes videre for at dette skal gjelde enda flere.

Det er viktig med tiltak som bidrar til inkludering og sosial utjevning, og sørge for arenaer som skaper trygghet og mestring. Til tross for at de aller fleste ungdommene i Vennesla svarer at de har det bra, er det litt flere ungdommer i Vennesla som svarer at de utsettes for mobbing sammenlignet med nasjonale tall. I tillegg svarer 32% av ungdomsskoleelevene at de har blitt slått, sparket, ristet, lugget eller lignende av en annen ungdom. Videre svarer 6% av ungdomsskoleelevene at de har blitt slått av en voksen i familien med vilje og 5% oppgir at de har vært vitne til vold i familien.

Ingen barn i Vennesla skal utsettes for eller leve med vold og overgrep. Handlingsplanen "Handlingskraftige voksne - trygge barn" setter forebygging av vold og overgrep på dagsorden og er et viktig satsningsområde for Vennesla kommune.

Her kan du lese hele rapporten om Ungdata 2022 

Kjernegrupper

Kjernegrupper er et lavterskel- og individrettet tilbud til barn og unge mellom 0-21 år som det er knyttet en bekymring rundt. Det er en kjernegruppe i hver barnehage, barneskole, ungdomsskole og på videregående skole i Vennesla kommune.

 En kjernegruppe er positiv,løsningsfokusert og opptatt av at en gjennom dialog kommer frem til gode og konkrete løsninger. Samarbeidet er handlingsrettet og forpliktende. det er litt ulike samarbeidspartnere etter alder på barnet/ungdommen. Det kan være barnehage skoler, helsestasjon, familiesenter, PPT, barnevern, politi, ungdomsklubben Moonlight og andre ed behov.