Tjenestene i helse- og omsorg er svært presset for tiden og vi har en krevende start på det nye året. Både influensa og korona og andre sykdommer er svært utbredt nå og derfor oppstår det et krysspress:

  • Våre brukere er mer syke enn ellers og trenger mer hjelp enn vanlig.
  • Vi får økt pågang av nye brukere på grunn av økt smitte i samfunnet.
  • Sykehuset må prioritere klarere og ber oss ta imot utskrivningsklare pasienter raskere
  • Samtidig fører smitten til økt sykefravær og større vanskeligheter med å sikre nok bemanning og nok vikarer til å møte de økte behovene. Dette kommer på toppen av en allerede generelt krevende rekrutteringssituasjon, særlig knyttet til sykepleier- og vernepleierstillinger.

Folkehelseinstituttet og nasjonale myndigheter varslet denne driftssituasjonen i fjor høst – og vi er nå inne i de mest kritiske ukene. I tillegg til de fire punktene over, kommer «den vanlige» økningen i behov som er der hele tiden som følge av flere eldre og endringer i befolkningen. Situasjonen er ganske lik over hele Agder.

- De tiltakene vi nå gjør skal smerte minst mulig, men vi gjør dem fordi det er helt nødvendig. For å sikre kvaliteten og nok personell må vi rett og slett kutte i de oppgavene som er minst viktige. Vi må sikre at strikken holder, sier kommunalsjef for helse- og omsorg Ragnhild Bendiksen.

Kutter i sosiale aktiviteter

- Hva er det som kuttes?

- Det varierer fra avdeling til avdeling og enhet til enhet. Vi skjermer medisinsk behandling og nødvendig stell. En del sosiale aktiviteter og andre ting som kan utsettes uten fare for liv og helse må reduseres en periode, sier Bendiksen.

Levekårutvalget ble orientert om situasjonen torsdag og stiller seg bak de vurderingene som kommuneledelsen har gjort. Det samme gjør hovedstillitsvalgte. Lederne i eldrerådet og rådet for funksjonshemmede er også informert om situasjonen.

Under pandemien høstet Vennesla kommune viktig lærdom om prioritering og innførte såkalt gult nivå i perioder med økt belastning. Det er erfaringer fra dette vi nå bruker for å tilpasse driften til situasjonen.

Alle avdelinger som opplever ekstraordinært fravær og ekstraordinært behov for tjenester, går gjennom beredskapsplaner knyttet til høyt fravær og gjør nødvendige omprioriteringer i trå med planene. 

I koordinerende enhet der de saksbehandler og tildeler tjenester er det også svært stor pågang. Det betyr noe forlenget saksbehandling. Den enkelte bruker vil få nødvendig hjelp, men vedtak om hjelp kan ta noe lengre tid enn ellers.

En ny normal

Vi vet ikke hvor lenge denne krevende situasjonen vil vedvare, men vi håper vi er tilbake til normal drift i løpet av februar. Bendiksen trekker samtidig opp de store linjene og ber folk forberede seg på mer av denne virkeligheten.

- På sikt må vi innse at vi må innføre en ny normal. Behovene øker stadig, uten at noen kommuner ordentlig har greid å tenke nytt om hvordan vi skal greie å løse dem. Det går an å se på dette som en realistisk øvelse på de enorme utfordringene vi står overfor i årene som kommer. Antall eldre vil øke formidabelt, samtidig som antall hender til å løse oppgavene blir færre, sier Ragnhild Bendiksen

Takker for velvilje

Bendiksen roser innbyggerne for tålmodighet og velvilje og sier det er kommet svært få klager der tilbud er redusert. Hun vil også berømme de ansatte og ledere som yter mye ekstra for å ivareta brukerne på en best mulig måte i den krevende situasjonen. Vi håper på forståelse fra Venneslas innbyggere.