Vennesla kommune har mottatt kr.691.000.- fra Kommunal og moderniseringsdepartementet. Denne støtteordningen kommer i tillegg til tidligere tildeling. Midlene skal nyttes til tilskudd til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak,  lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. 

Fordeling av midlene baseres på mål og føringer fra kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Det kan søkes om økonomisk kompensasjon for å dekke tap og merkostnader som følge av nedstengning og smitteverntiltak. 

Størrelsen på tilskudd vil bli bestemt ut i fra tilgjengelig økonomisk ramme og antall innkomne søknader som fyller vilkårene.  

Hvem kan søke? 

Midlene skal brukes på tiltak for lokale virksomheter i Vennesla kommune innen følgende kategorier: 

 • Serveringssteder med eller uten skjenkebevilling 
 • Arrangement, opplevelse og kongress. 
 • Treningssentre 

Ordningen retter seg spesielt mot virksomheter som har fått påbud om å holde helt eller delvis stengt eller på andre måter er blitt pålagt begrensninger i sin næringsvirksomhet. 

HER KAN DU SØKE

Det gis ikke tilskudd til: 

 • Tiltak som faller utenfor de rammer som framkommer av utlysingen og retningslinjer fra KMD 
 • Offentlig eide virksomheter og selskap eller bedrifter som har sin vesentligste omsetning fra offentlige oppdrag. 
 • Lag og foreninger, organisasjoner. Heller ikke bedrifter med mer enn 50% eierskap fra lag, foreninger og organisasjoner kan søke. 
 • Selskap som ikke har egne ansatte. 
 • Virksomheter der søker har mottatt tilskudd som overstiger statsstøtte regelverkets grense for bagatellmessig støtte. 
 • Virksomheter som er under konkursbegjæring eller tvangsavvikling. 
 • Omsetningssvikt eller merutgifter under kr.75.000.-. 

Søknaden 

 • Søknaden skal vedlegges regnskapstall fra siste halvår 2021 og januar 2022 sammenholdt med tilsvarende tall fra 2019 og januar 2020. Nyetablerte bedrifter og bedrifter som av andre årsaker ikke har sammenliknbare tall er unntatt for dette. 
 • Søker må dokumentere riktig håndtering av skatter og avgifter på søknadstidspunktet med skatteattest ikke eldre enn 6 måneder. 
 • Tiltaket det søkes støtte til skal beskrives og dokumenters best mulig. Vi oppfordrer til å gi utfyllende opplysninger i eget vedlegg utover søknadsskjema der dette kan styrke søknaden. 
 • Søknad om tilskudd skal registreres i søknadsskjema på tilskuddsportalen regionalforvaltning.no, i tråd med gjeldende retningslinjer. 
 • Søknaden skal være bekreftet av autorisert regnskapsfører/revisor. 
 • Vennesla kommune vil behandle søknadene i nært samarbeid med Vennesla næringsforening. Alle søknader med vedlegg vil bli tilgjengelig for den eller de fra næringsforeningen som bistår kommunen i søknadsbehandlingen. 

Tilskuddets størrelse 

Tilskuddenes størrelse vil være avhengig av antall godkjente søknader ved søknadsfristens utløp. Støttebeløp kan uansett ikke være høyere enn tap/merkostnader minus allerede mottatt offentlig koronastøtte. 

Kommunen forbeholder seg retten til også legge til grunn skjønnsmessige vurderinger ved tildeling av tilskudd i tråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer.  

Alle tilskudd som blir innvilget blir gitt etter regelverket for notifisert ordning. 

Krav til mottaker 

Vilkår vil stå i tildelingsbrevet. Vilkårene ansees som akseptert ved anmodning om utbetaling. 

Kommunen eller andre relevante aktører kan til enhver tid be om dokumentasjon bekreftet av revisor/autorisert regnskapsfører for alt som er lagt til grunn i søknaden. 

Søknadsfrist: 25.februar 2022.