54/20: Interkommunalt koronasamarbeid

Følgende forslag enstemmig vedtatt:

1. Kommunestyret i Vennesla kommune slutter seg til vedlagte forslag til samarbeidsavtale for administrativt vertskommunesamarbeid om mottak for Covid-19-syke. Avtalen er inngått mellom kommunene Kristiansand, Lindesnes, Vennesla, Lillesand, Birkenes, Iveland, Bykle, Valle, Bygland, Åseral og Evje og Hornnes.

2. Dersom kommunene i Setesdal og Åseral kommune velger ikke å tiltre avtalen, er Vennesla kommune innforstått med at avtalen justeres til kun å omfatte kommunene i Region Kristiansand.

3. Det tas høyde for de økonomiske konsekvenser av samarbeidet i forbindelse med behandlingen av 2. tertialrapport 2020.

55/20: Selskapsavtale – konsesjonskraft IKS

Følgende enstemmig vedtatt:

Vennesla kommunestyre vedtar forslag til ny selskapsavtale for Konsesjonskraft IKS slik som anbefalt av representantskapet i møte 24.06.2020

56/20: Vedlikeholdspakke 2020 – tiltak

Følgende enstemmig vedtatt:

1. Kommunestyret godkjenner framlegg til prioritering av det øremerkede tilskuddet til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur slik det går fram av saksutredningen.

2. Rådmannen får fullmakt til å gjøre endringer i prioriteringen dersom det er nødvendig for å holde seg innenfor tilskuddsrammen.

Tiltakspakken kommer fra staten i forbindelse med korona-pandemien og pengene skal brukes for å sikre aktivitet i næringslivet. Dette er prosjektene som skal gjennomføres i Vennesla kommune:

 • Opprusting stikkrenner sykkerute 3 fra Kile til Evje og Hornnes - 250.000 kroner.
 • Skifte lys tursti Vigeland jovedgård – 150.000 kroner.
 • Nytt gjerde Moseidmoen idrettsplass – 250.000 kroner.
 • Lekeområde Barnestua barnehage – 200.000 kroner.
 • Gjerde Klokkerstua barnehage – 90.000 kroner.
 • Lys ballbane Eikeland – 75.000 kroner.
 • Ombygging dører Vennesla skole – 320.000 kroner.
 • Rehabilitere fasade Skarpengland skole – 600.000 kroner.
 • Drenering, Vennesla barneskole – 600.000 kroner.
 • Utbedre uværskur – 200.000 kroner.
 • Nye vannrør Venneslaheimen og Skarpengland skole – 400.000 kroner.
 • Skifte vinduer Venneslaheimen – 600.000 kroner
 • Parkering Steinsfossen – 200.000 kroner.
 • Asfaltere Heptekjerrvegen – 1,5 millioner kroner.
 • Asfaltering Tveite – 200.000 kroner.
 • Veglys Åsevegen – 625.000 kroner.
 • Rassikring Reisersdal (siste del) – 300.000 kroner.

57/20: Redusert åpningstid i barnehager

Følgende vedtatt med 23 mot fire stemmer:

1. Med bakgrunn i undersøkelser og uttalelser fra alle samarbeidsutvalgene innstiller administrasjonen på en endring i åpningstid. Vedtektsendring med åpningstid 9,5 timer godkjennes med virkning fra 1.10.20.

2. De økonomiske konsekvensene av vedtaket innarbeides i 2. tertialrapport samt budsjett/økonomiplan for perioden 2021-2024.

SV ønsket å beholde dagens ordning, Frp ville vente med å innføre ny åpningstid til neste barnehageår.

58/20: Detaljregulering gang/sykkelveg fv 405 Grovane-Hagen.

Saken ble utsatt  fordi nye klagemomenter er kommet til kommunen.

59/20: Tilsynsstrategi byggesak.

Følgende enstemmig vedtatt:

I medhold av Plan- og bygningsloven § 25-1, jamfør byggesaksforskriften § 15-1, vedtas Tilsynsstrategi Vennesla kommune 2020-2024.

60/20: Fornyelse salgs- og skjenkebevillinger

Følgende enstemmig vedtatt:

1 Innenfor de rammer som alkoholloven, forskrifter til alkoholloven samt bevillingsvilkår vedtatt av Vennesla kommunestyre gir, gis det salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, dvs. med alkoholinnhold inntil 4,7 volumprosent alkohol, til følgende salgssteder for perioden 01.10.20 – 30.09.24:

 • Spar Hægeland/Hægeland Landhandel AS
 • Joker Homstean/Hanol Vennesla AS
 • Spar Øvrebø/NG Spar Sør AS
 • Joker Kvarstein/Kvarstein Kolonial AS
 • Rema 1000 Vennesla/Terje Vik Schei AS
 • Extra Vikeland/Norsk Butikkdrift AS
 • Coop Prix Vennesla/Coop Sørvest SA
 • Coop Extra Torsby/Coop Sørvest SA
 • Coop Marked Moseidmoen/Coop Sørvest SA
 • Kiwi 730 Vennesla/NG Kiwi Agder AS
 • Meny Vennesla/Trekanten Mat AS
 • Joker Vennesla/Leifs Mat AS
 • Spar Bruvegen/Bruvgen AS  
 • Hunsfos Bryggeri/Hunsfos Bryggeri AS

2 Innenfor de rammer som alkoholloven §§ 3-3 og 3-4, forskrifter til alkoholloven samt bevillingsvilkår vedtatt av Vennesla kommunestyre gir, gis det salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3, dvs. med alkoholinnhold høyere enn 4,7 volumprosent alkohol, til AS Vinmonopolet Vennesla for perioden 01.10.20 – 30.09.24.

3 Innenfor de rammer som alkoholloven, forskrifter til alkoholloven samt bevillingsvilkår vedtatt av Vennesla kommunestyre gir, gis det skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk, dvs. med alkoholinnhold til og med 60 volumprosent alkohol, til følgende skjenkesteder/restauranter for perioden 01.10.20 – 30.09.24:

 • Kafe Smia/A3 Ressurs Vennesla AS
 • 18 Restaurant AS
 • Vigeland Hovedgård Selskapslokaler/Kasald AS. Serverings- og skjenkebevilling innvilges på følgende steder: - Hovedgården/hovedhuset - alle rom innomhus samt veranda - Løa/uthuset - alle rom innomhus som leietaker leier samt innegjerdet område i forbindelse med Gunnufs Plass. - Arealet mellom hovedhus og uthus når dette er avgrenset med gjerde eller annet stengsel
 • Hunsfos Bryggeri – Direktørens stue/Hunsfos Bryggeri AS
 • Hunsfos Opplevelse AS Bevillingene gjelder innendørs i lokalene Festsalen PM5, Kalendersal 1, Kalendersal 2, Bibliotek/smaksrom i 2. etg. samt nytt kjøkken. I tillegg gjelder bevillingene for utvendig terrasse i direkte tilknytning til nevnte lokaler.

4 Innenfor de rammer som alkoholloven, forskrifter til alkoholloven samt bevillingsvilkår vedtatt av Vennesla kommunestyre gir, gis det skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2, dvs. med alkoholinnhold inntil 22 volumprosent alkohol, til følgende skjenkesteder/restauranter for perioden 01.10.20 – 30.09.24:

 • Venneslaheimen omsorgssenter og Hægelandsheimen omorgssenter/Hovedkjøkkenet Vennesla kommune
 • Fabriken Artisan Bakverk/Fabriken AS
 • Fru Moseid/Moseid Bakeri AS

61/20 Fritak politiske verv – Ole Petter Omdal

Følgende enstemmig vedtatt:

1 I henhold til kommunelovens bestemmelser gis Ole Petter Omdal fritak fra sitt verv som 2. vararepresentant til Bygg- og miljøutvalget og 4. vararepresentant til Kommunestyret i Vennesla.

2 Med bakgrunn i valgoppgjøret rykker Ingrid Larsen opp som 11. vararepresentant til kommunestyret

62/20: Vennesla boligstiftelse – lånegaranti

Følgende enstemmig vedtatt:

Vennesla kommune vedtar å stille selvskyldnergaranti for lån kr. 6.100.000,- som Vennesla boligstiftelse tar opp til branntekniske tiltak på ulike bygg.

Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt kr. 6.100.000,- med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr. 6.710.000,-.

Garantibeløpet reduseres i takt med nedbetalingen på lånet. 2 Garantiperioden settes til maksimalt 40 år fra dato lånet utbetales fra Kommunalbanken til Vennesla boligstiftelse.

Garantivedtaket er gjenstand for godkjenning av fylkesmannen etter kommuneloven § 14-19. Garantien er ikke gyldig uten at vedtaket er godkjent av fylkesmannen.

63/20 Årsregnskap og årsmelding 2019 Vennesla boligstiftelse

Følgende enstemmig vedtatt:

Kommunestyret tar regnskap og årsberetning for 2019 for Vennesla boligstiftelse til orientering.

64/20 Årsregnskap og årsmelding 2019 Vennesla boligstiftelse for erverv og drift av boliger for vanskeligstilte boligsøkere

Følgende enstemmig vedtatt:

Kommunestyret tar regnskap og årsberetning 2019 for Vennesla boligstiftelse for erverv og drift av boliger for vanskeligstilte boligsøkere til orientering.

Spørsmål fra Anette Lilløy, SV, om miljø og søppel

Representanten Lilløy fremmet følgende spørsmål:

 «Vi i Vennesla SV hadde nylig en dugnad hvor vi sammen med frivillighetssentralen var ute å plukket søppel i sentrumsområdet. Største delen av søppelet var røyk og snus, men det skal også nevnes at vi fant en del brukt sprøyteutstyr. Vi foreslår derfor at man ser på tiltak for å redusere mer søppel i vårt nærområde.  Vennesla Sv foreslår at kommuen setter opp flere søppeldunker på utsatte områder -og med mulighet for å kaste sigaretter. Vennesla SV foreslår at det undersøkes om hvorvidt de eksisterende dunkene tømmes ofte nok.»

Ordfører svarte ved å takke SV for engasjementet. Han forutsetter at venndølene tar med eget søppel hjem – og han håper på bevisstgjøring rundt det. Han viste til at kommunen har en rekke små og store prosjekter på gang og i gang – og at ikke alle er like synlige. Ett eksempel er solceller på taket av Smååsane barnehage. Han ba alle gode krefter bidra til å utvikle den grønne urbane bygda videre. Ett eksempel nå er at utslippene fra Støleheia er mye mindre enn tidligere antatt. Det betyr at klimautslippene fra Vennesla kommune er langt lavere enn vi har trodd.

Spørsmål fra representanten Anette Lilleøy, SV, om åpningstid barnehager

Representanten Lilløy fremmet følgende spørsmål om åpningstid i barnehager:

«Hva gjør Vennesla kommune for de familiene som har behov for åpningstiden slik det står nå? Skal ikke Vennesla være ei bygd for alle? Hvis man begynner på jobb kl. 0700, som for eksempel industriarbeidere, håndverkere, skiftarbeidere blandet annet, har man behov for å levere før. Motsatt om man leverer seint. V

i leser nå i Vennesla tidene om en familie som står i en umulig situasjon hvis dette blir gjennomført med kun 1 mnd varsel. Hva skal de gjøre? Hva gjør dette med de som jobber utenfor kommunen og/ eller er avhengige av kollektivtransport? Gjennomføres dette tiltaket så mister vi muligens barnefamilier enten til private barnehager, eller at de flytter ut av kommunen. Da vil vi også miste skatteytere til kommunen.  Har vi råd til dette? Vi er vell en grønn urban urban bygd, eller?»

 

Ordføreren svarte ved å vise til saksutredningen, at alle foreldre er spurt, at svært få har hatt negative innvendinger. Han fremholdt at kvaliteten blir bedre med kortere åpningstid – og at dette fungerer godt i andre kommuner. Ordføreren mener alle endringer kan være ubehagelige, men at den nye ordningen vil bli godt mottatt når den får godt seg til.

Spørsmål fra Adelheid Frost Mykland, Ap, om Pride og flagging.

Adelheid Frost Mykland  fremmet følgende spørsmål om flagging under Vennesla Pride:

«25.-26.september 2020 arrangeres Vennesla Pride. Som så mange andre arrangementer blir også dette tilpasset den koronasituasjonen. Det som er helt sikkert er at noe vil skje, Det er annonsert flere aktiviteter - bare i en annen form enn det flotte arrangementet jeg og mange andre fikk oppleve i fjor. Det lange pridetoget med så stort oppmøte var en gigantisk suksess. Vi vet det er ekstra vanskelig å være skeiv på Sørlandet. Vi er mange som kjenner folk fra bygda som har opplevd at det ikke er greit å være homofil i Vennesla, sånn vil vi ikke ha det! Vi trenger dager der vi feirer kjærligheten, der vi markerer mangfold, fellesskap og solidaritet. Regnbueflagget symboliserer frihet og likeverd. 

Vennesla Arbeiderparti setter stor pris på at vi i kommunen vår heiser regnbueflagget utenfor herredshuset, vi regner med å se de tre flaggene vaie i vinden på utsiden den helga Vennesla Pride har sine arrangementer. Så vidt jeg har forstått er det arrangøren av Pride som selv pynter med regnbueflagg på broa over til Moseidmoen, det blir flott.

Spørsmålet mitt er om kommunen kan flagge i Øvrebø og på Hægeland også? Vennesla Arbeiderparti ønsker at Vennesla kommune legger tilrette for at det heises regnbueflagg også i de øvre bygder. Det praktiske og økonomiske rundt to flagg og flaggheising kan ordnes dersom ordføreren ønsker det.»

Ordføreren svarte:

Selvsagt skal vi tilrettelegge for det. Flaggstanga ved Herredshuset i Hægeland og flaggstanga ved Skarpengland skole vil bli stilt til disposisjon.