Samfunnsdel 2015 - 2026

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den inneholder en beskrivelse og vurdering av strategier for utviklingen i kommunen. 

Samfunnsdelen skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private.

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. For Vennesla kommune er budsjett og økonomiplanen handlingsdelen til kommuneplanen.

Arealdel 2011 - 2023

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Det kan utarbeides arealplaner for deler av kommunens område.

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt.

Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer. Kommunen kan etter vurdering av eget behov detaljere kommuneplanens arealdel for hele eller deler av kommunens område med nærmere angitte underformål for arealbruk, hensynssoner og bestemmelser.

Revisjon av kommuneplanen 2018-2030

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-13 har Vennesla kommunestyre i møte den 23.03.17 godkjent planprogram for revisjon av kommuneplanen for Vennesla 2018-2030, sak 13/17.

Som grunnlag for arbeidet med revisjonen er det utarbeidet et planprogram. Planprogrammet beskriver planprosessen og legger føringer for hvilke tema som skal vurderes i arbeidet med revisjon av kommuneplanen. Planprogrammet har i perioden 08.12.2016 - 08.02.2017 vært ute til høring og offentlig ettersyn samtidig med varsel om oppstart av planarbeid.

Planprogram kommuneplan
Vedleggshefte til planprogram  

Gjeldende arealdel av kommuneplanen ble vedtatt 16. juni 2011, mens gjeldende samfunnsdel ble vedtatt 21. mai 2015. Både arealdelen og samfunnsdelen er nå under revisjon, og forventes tre i kraft fra 2018.