Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument, og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter en samfunnsdel og en arealdel.

Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn.

Samfunnsdelen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Kommunens økonomiplan inngår i handlingsdelen.
Planen utarbeides for en periode på 12 år, og kan vurderes revidert hvert fjerde år i forbindelse med vedtak av kommunal planstrategi.

Samfunnsdel 2018-2030

Kommunestyret vedtok i møte 11. oktober 2018, sak 53/18, kommuneplanens samfunnsdel for Vennesla 2018-2030.

Samfunnsdelen skal være styrende for all kommunal virksomhet i planperioden. Mål og strategier for gjennomføring skal konkretiseres i kommunens økonomiplan (handlingsdelen til kommuneplanen), samt i andre plan- og styringsdokumenter. Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages, jfr. plan- og bygningslovens § 11-15.

Kommuneplanens samfunnsdel gir føringer og prioriteringer for arbeidet med kommuneplanen sin arealdel og for økonomiplan. Samfunnsdelen vil være et viktig redskap for utviklingen i Vennesla kommune de neste 10-12 årene.

Ta en titt på hvilke mål og strategier kommunen har satt seg for perioden 2018-2030 
Andre saksdokumenter

Arealdel 2018-2030

Kommunestyret vedtok i møte 25. april 2019, sak 23/19, kommuneplanens arealdel for Vennesla 2018-2030.

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen, og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt.

Kommuneplanens arealdel fastsetter kommunens framtidig arealbruk, og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 1-6. Tiltak etter § 1-6 må ikke være i strid med planens arealformål og generelle bestemmelser, samt bestemmelser knyttet til arealformål og hensynssoner. Se for øvrig plan- og bygningsloven § 11-6 om rettsvirkning av kommuneplanens arealdel.

Arealdelen består av følgende dokumenter:
Planbeskrivelse
Arealplankart
Planbestemmelser
Konsekvensutredning
Merknadsbehandling

Plankartet er også tilgjengelig i kommunens kartinnsyn. Der kan du søke opp din eiendom eller zoome deg inn til ønsket område.

Andre saksdokumenter kan ses her.

Forenklet revisjon av kommuneplanens arealdel