Klimatiltak transport og areal:

Redusere utslipp fra transport ved å legge til rette for, og påvirke andre store aktører for å redusere bruken av og behovet for bruk av personbil. Gjennom kommuneplanens arealdel skal en fremtidsrettet arealplanlegging, som et av de sterkeste midlene for å redusere behovet for transport og tilrettelegge for gående, syklende og reisende med kollektivtrafikk, være bestemmende for hvordan kommunen planlegger for vekst – «rett virksomhet på rett sted».

 • Vennesla kommune skal vurdere nye parkeringsbestemmelser og parkeringsrestriksjoner og -håndheving utfra klimahensyn. (2023)
 • Bilfrie soner i Vennesla sentrum skal økes. (2023)
 • Innføre kampanje om «bilfri uke» med oppfordring til å la bilen stå for de som har mulighet. (2022)
 • Ved all kommunal saksbehandling skal konsekvenser for klima, energi og miljø vurderes i saksfremlegg.
 • Enhver sak som legges fram for politisk behandling i bygg- og miljøutvalget skal ha en kort kommentar fra administrasjonen om hvordan saken stiller seg i forhold til den politisk vedtatte klimaplanen.
 • Arbeide videre med byvekstavtale for Kristiansandsregionen, som vil bidra til å nå målet om nullvekst i personbilismen. Arbeide for tiltak i prosjektet «Den kortreiste bygda».
 • Følge opp regionale planer og statlige føringer med utbygging i kommuneplanarbeidet. 
 • Legge til rette for godt etablert ladeinfrastruktur bl.a. sikre godt nett og kapasitet.
 • Legge til rette for bruk av tog som kollektivtrafikk.
 • Arbeide for bedre bussforbindelse mellom Hægeland, Øvrebø og nedre Vennesla.
 • Arbeide for bedre lokalbussforbindelse i nedre Vennesla.
 • Legge til rette for at ansatte i kommunen kan bruke hjemmekontor -utarbeide egne retningslinjer.
 • Bruke digitale møter for å redusere reiseaktivitet.
 • Det skal sikres trygge skoleveier, og redusere kjøring til skolen.
 • Tilrettelegging for god sykkelparkering på kommunale virksomheter.
 • Tilrettelegging for gode garderobefasiliteter på kommunale virksomheter.
 • Legge til rette for bedre og flere gang- og sykkelveier i alle tre bygdesentre.

Klimatiltak energi, bygg og anlegg:

Vennesla kommune skal planlegge og bygge for fremtidens lavutslippssamfunn gjennom bevisste valg av spesielt byggematerialer (kortreiste og/eller bærekraftige, med høy resirkuleringsgrad og lavt klimafotavtrykk) og energiløsninger i nybyggprosjekter, i tillegg til å aktivt arbeide med energieffektivisering i eksisterende bygg.

 • Nye kommunale bygg skal tilstrebes å oppnå passivhusnorm eller bedre.
 • Det skal utarbeides klimagassregnskap og livløpsregnskap for alle kommunale nybyggprosjekter for å oppnå en utslippsreduksjon og forventede totale kostnader. (2023)
 • Alternative energikilder skal vurderes på alle kommunale bygg.
 • Øke bruk av trematerialer eller andre klimavennlige materialer i kommunale byggeprosjekter.
 • I Vennesla kommune skal oppføring av alle kommunale bygg skje innen bærekraftige rammer med minimum 50% reduksjon av CO2-utslipp sammenliknet med bygg etter dagens forskriftskrav.
 • Legge til rette for utbygging av nærvarmeanlegg basert på bruk av lokale fornybare varmekilder.
 • Innføre rutiner for å effektivisere datalagring for de ansatte.
 • Legge til rette for utslippsfri bygg/anleggsplass i kommunale byggeprosjekter.

Klimatiltak forbruk og avfall:

Kommunen skal bruke sine virkemidler for å etterstrebe bærekraftig forvaltning av avfall gjennom kontinuerlig å jobbe mot økt gjenvinning og ombruk fra både husholdninger, næring og i det offentlige, og arbeide for økt kunnskap om bærekraftig forbruk hos innbyggerne.

 • Avfall Sør skal følge opp avfallsplanen og arbeide for mindre avfall og økt kildesortering, deriblant økt innsamling av matavfall.
 • Innfasing av elektriske eller biogassdrevne renovasjonskjøretøy hos Avfall Sør.
 • Innføre tiltak som kan bidra til å redusere transport til andre avfallsmottak.
 • Vennesla kommune skal arbeide for reduksjon av plastforbruk og -forsøpling.
 • Redusere matsvinn og ha gode rutiner for håndtering av matrester (redesign) i de kommunale virksomhetene.
 • Vurdere mindre innkjøp og forbruk av utslippsintensiv mat i de kommunale virksomhetene samt øke innkjøp av lokalprodusert og kortreist mat.
 • Vennesla kommune skal sette krav om kildesortering av matavfall, papp/papir, glass/metall og plast fra alle kommunale bygg.
 • Etablere ordning for mer ombruk av møbler og utstyr i kommunale bygg. (2022)
 • Kommunen tar initiativ til og bistår i lokale ryddeaksjoner, og har økt fokus på reduksjon av avfall.
 • Brøytestikker i plast skal erstattes byttes til andre mer miljøvennlige alternativer der dette er mulig.

Klimatiltak klima, natur og næring:

Klima, - miljø- og energihensyn skal alltid være øverst på agendaen i Vennesla kommune sine nærings- og utviklingsprosjekter.

 • Øke binding av CO2 i skog: Planting av skog på nye områder. Sikre mest effektiv skogskjøtsel: ungskogpleie og tynning. Planting (foryngelse) etter hogst: sikre tilfredsstillende foryngelse innen tre år etter hogst (jf. forskrift om foryngelsesplikt)
 • Myrområder bevares som naturlig karbonbinder, erosjonsdemper og flomsikrer, og bør ikke dreneres til annet formål. Det skal vektige grunner til å fravike dette.
 • Legge til rette for økt utnyttelse av husdyrgjødsel til biogassproduksjon.
 • Økt fokus på optimalisering av gjødslingsprosesser for jordbruket og viktigheten av hurtig nedmolding sett i sammenheng med klimagassutslipp og økonomi.
 • Øke gjenbruk av masser ved å tilrettelegge for bruken av lokale mellomlagringsområder for jordmasser.
 • Dyrket mark som brukes til annet formål må reetableres til nytt matjordareal, nydyrking eller forbedring av annen dyrka eller dyrkbar mark til matproduksjon.
 • Støtte opp om energiprosjektet «Den grønne øya» på Hunsøya.
 • Alle kommunale virksomheter skal miljøsertifiseres. (2024)
 • Vennesla kommune skal være proaktive for å påvirke og bidra til at bedrifter i kommunen miljøsertifiseres.
 • Ha et sterkt vern av dyrkbar og fulldyrka jord.
 • Legge til rette for birøkting og urbant landbruk.

Klimatiltak kommunale anskaffelser:

Vennesla kommune skal være en foregangskommune på innkjøp som ivaretar miljø- og klimahensyn samt sosiale og etiske krav.

 • Alle nye kommunale tjenestebiler, inkludert varebiler, som anskaffes og leases i Vennesla kommune skal være nullutslippsbiler, og det skal dokumenteres i tilfeller dette ikke er mulig.
 • Nye anleggsmaskiner og tyngre kjøretøy som anskaffes og leases i Vennesla kommune skal vurderes om kan være nullutslippsmaskiner. (2025)
 • Kommunen skal følge opp samarbeidsprosjektet «Klimavennlige anskaffelser på indre Agder».
 • Anskaffelsesreglement skal inneholde klare krav og føringer om klima- og miljøhensyn, som skal dokumenteres i alle anskaffelser.
 • Det skal settes krav om redusert emballasje ved innkjøp.           
 • Favorisere innkjøp av varer og tjenester som er miljømerket/-sertifisert, hvor dette er mulig.

Kommunen skal være en aktiv pådriver for klimakutt i innkjøpssamarbeid som man er deltaker i.

Kunnskapsbygging og holdningsskapende arbeid:

Gjennom rollen som pådriver og igangsetter skal kommunen benytte sine virkemidler for å dytte samfunnet i en retning med større bevissthet om utvikling av klima og klimaeffekter av ulike valg, handlinger, planer og prosjekter.

 • Utarbeide Grønn guide som gir informasjon om hvordan innbyggerne kan gjøre grønnere valg i hverdagen. (2023)
 • Lage årlige klimaregnskap med klimagasstatistikk til info.
 • Kommunen legger opp til oppgaver og aktiviteter for undervisning i skole og barnehage om klima, miljø og bærekraftig utvikling, som eks. utarbeide film, «energijeger», ryddedag ute.
 • Gi kunnskap om datatrafikk og konsekvenser for energiforbruk/klima. (2022)
 •  Styrke samarbeidet med Avfall Sør i forhold til holdningsskapende arbeid.
 • Utfordre Avfall Sør til å finne gode sorteringsordninger i sentrumsområder. (2023)
 • Informere om pågående miljøprosjekt i skole/barnehage. Bruke kommunens kommunikasjonsrådgiver

Klimatilpasning:

Strategi: Kommunen skal være føre var av klimaendringenes effekter på samfunnet ved å sette krav i KPA, og planlegge og bygge med hensyn til blå-grønne strukturer i samfunnet.

 • Klimatilpasning skal inngå som tema i all areal- og byggesaksbehandling.
 • Vurdere blågrønn faktor i kommunale byggeprosjekter som verktøy for å bidra til bedre håndtering av overvann og bevaring, forbedring og opparbeidelse av vegetasjon.
 • Ved oppdatering av overordnet ROS og ved arealplanlegging skal tilpasning til endret klima vektlegges.

Klimabudsjett:

På sikt bør det utvikles et klimabudsjett for Vennesla kommune som samfunn, som et styringsverktøy for å nå klimamålene som settes. Klimabudsjettet skal identifisere og koble utslippsreduserende tiltak, kostnader og ansvar, for å ligge under et definert årlig utslippstak. Klimabudsjettet skal integreres i kommunens vanlige budsjett og bør eies av økonomiavdelingen. Å utforme klimabudsjett vil være økonomisk og personellmessig ressurs-krevende, men er viktig for å sikre måloppnåelse.(2025)