Kommunestyret vedtok 5. november 2020, sak 83/20, ny Kommunal planstrategi 2020-2023.

Kommunal planstrategi er lovbestemt etter plan og bygningsloven § 10-1.

Planstrategien er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det videre planarbeidet i kommunestyreperioden. Arbeidet med planstrategien er en arena for å drøfte utviklingstrekk og avklare planbehov i kommunen. Planstrategien har ingen direkte rettsvirkning.

Til grunn for arbeidet med planstrategien er det utarbeidet en rapport som viser kommunens utfordringsbilde.

Dokumenter i saken: