Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-13 har Vennesla kommunestyre i møte den 30.04.2020 godkjent planprogram for kommunedelplan for klima, sak 15/20.

Som grunnlag for arbeidet med kommunedelplanen er det utarbeidet et planprogram. Planprogrammet beskriver planprosessen og legger føringer for hvilke tema som skal vurderes i arbeidet med kommunedelplanen. Planprogrammet har i perioden 16. januar til 3. mars 2020 vært ute til høring og offentlig ettersyn, samtidig med varsel om oppstart av planarbeid. Fastsatt planprogram kan ikke påklages.

Dokumenter i saken:

Kontaktperson til kommunedelplan for klima i Vennesla kommune er:
Eirik Aarrestad
Tlf.: 915 999 47
e-post: eirik.aarrestad@vennesla.kommune.no