Leder i barne- og ungdomsrådet, Emma Bærø, hadde med seg styremedlemmene Torjus Viksnes og Gustav Drivenes – og budskapet var klart og tydelig. De unge ønsker mer innflytelse. De vil påvirke og bli hørt i flere saker.

- Helt enig, sa rådmannen, som sier barn og unges stemme er svært viktig. Det er de unge som skal ta over etter hvert.

VBUR-styret og rådmannens ledergruppe møtes en gang i året for å diskutere samarbeid og hvordan barn og unge lyttes til i Vennesla.

Fokus på elevrådene

Emma Bærø tok opp et problem med for dårlig tid ute i elevrådene. Dermed rekker ikke elevrådene alltid å få vurdert sakene som skal opp i barne- og ungdomsrådet.

Rådmannen og VBUR-styret er enige om å forsøke å få bedre rutiner i elevrådene. Oppvekstsjef Steinar Harbo skal jobbe videre med dette.

Bærø, Viksnes og Drivenes tok også opp når barn og unge får rede på sakene som verseres i kommunen og skal til politisk behandling. Ofte får de får dårlig tid til at de får påvirket prosessene.

Rådmann Svein Skisland sier at sakene fra administrasjonen må sendes VBUR samtidig som de sendes politikerne. Dette kan ordnes med noen endringer i data-anlegget.

Det skal også jobbes bedre med planlegging og kalender slik at VBUR alltid har møter i forkant av at politikerne skal avgjøre sakene.

Samtidig sier de unge at ting er blitt mye bedre de siste årene. Det er snakk om å forbedre ytterligere.

Klima og skole

To store saker vil prege kommunen de kommende månedene. Utredning av skole- og barnehagestruktur og den nye kommunedelplanen for klima. Begge sakene er barn- og unge sterkt engasjerte i.

Ledergruppa og VBUR-styret er enig om at oppvekstsjefen skal orientere om arbeidet med skolestruktur i hvert VBUR-møte framover. Kommunalsjef Vidar Homme utfordret VBUR og alle skolene til å ha gruppearbeid om klimaplanen ut fra to innfallsvinkler: Hva kan den enkelte gjøre, hva må vi som samfunn gjøre?

Gustav Drivenes sa at klimaet er et tema som engasjerer barn og unge sterkt.

VBUR-styret er generelt opptatt av å bli hørt klarere i saker om skole, klima, miljø, transport og utbygginger.