Kjernegruppe er et lavterskel- og individrettet tilbud til barn og unge mellom 0-21 år som det er knyttet en bekymring rundt. Kjernegruppene er et samarbeid mellom barnehager, helsestasjon, familiesenteret, PPT og andre etater etter behov. En kjernegruppe er positiv, løsningsfokusert og opptatt av at en gjennom dialog kommer frem til gode og konkrete løsninger. Samarbeidet er handlingsrettet og forpliktende. Det er en kjernegruppe i hver barnehage, barneskole, ungdomsskole og på videregående skole i Vennesla kommune.