Andre trossamfunn

Vennesla kommune har lokaler som kan benyttes til livssynsnøytrale begravelser.
Visningsrom (gamle kapell) som ligger i tilknytning til Vennesla kirkegård er godt egnet til mindre begravelser.
Samfunnshuset er et lokale som ligger ved Vennesla sentrum og som kommunen stiller til disposisjon ved livsynsnøytrale begravelser. 
Det beregnes ikke leie for lokalene.

Festeavgift

Det betales ingen avgifter før fredningstiden på 20 år er gått.  Etter fredningstiden fra gravleggelses dato kan gravstedet festes for 10 nye år.
Festeavgiften /fornyelse for 10  år  = kr 3.300,-.
Kirgårdsforvaltningen sender ut brev om festeavgift.

Stell og vedlikehold av gravsteder

Vennesla kommune tar på seg oppdrag  for stell og vedlikehold av gravsted.
Årlig kostnad beløper seg fra kr 1.250,- inkl. mva.

Skring av gravmonumenter

Stående gravminner skal festes til fundament i stein med 2 syrefaste bolter som må være 15 cm lange og 12 med tykke.
 

Oppretting av gravminner

Eieren er ansvarlig for at gravminne ikke er i forfall, til sjenanse eller fare for dem som ferdes på kirkegården. Dersom kirkegårdsforvaltningen finner det nødvendig, skal eieren ( oppført som gravfester) varsles med pålegg om å bringe gravminnet i overenstemmelse med krav som er stilt i forskrift og vedtekter.