Skal du bygge eller endre noe på din eiendom, uavhengig om det er søknadspliktig eller ikke, må det være i tråd med planer som gjelder for din eiendom.

  • Reguleringsplaner består av kart og bestemmelser som gir føringer for din eiendom. Reguleringsplan gjelder før kommuneplanen.
  • Kommuneplan har overordnede føringer for din eiendom. Kommuneplanen er den planen som gjerder dersom det ikke foreligger reguleringsplan på din eiendom.

Kommunekart

Kommunekart inneholder kart av Vennesla kommune som er tilgjengelig for alle. Den inneholder eiendomskart, arealplaner, flyfoto og diverse temakart.
Kommunekartet finner du her

OBS: Kartet kan inneholde feil eller informasjon som ikke er oppdatert. Dersom det oppdages feil i kartgrunnlaget, ta kontakt med kommunen på e-post: post@vennesla.kommune.no

Ved feil i eiendomsgrenser eller gnr/bnr mangler kan skjema for retting sendes inn

Ved hjelp av søkefeltet kan en finne frem ved å søke på adresser, stedsnavn eller gårds- og bruksnummer.
Klikk på knappen «kartlag» oppe til venstre for å finne de ulike temaene som kan slås på i kommunekartet. Da får du opp en meny på høyre side der du kan velge hvilken informasjon du ønsker å vise i kartet.

Tegne eller måle i kartet: Klikk på «meny» og velg tegn i kart eller mål i kart.

Utskrift: Klikk på «meny» og velg skriv ut for lage PDF av kartutsnitt.

Flybilder: Nede til venstre kan du velge bakgrunn i kartet. Velg Flyfoto.

Informasjon om kartlag i kommunekart

Eiendom: Dette kartlaget viser eiendomsgrenser og gårds- og bruksnummer for eiendommer i Vennesla kommune. Grønne linjer betyr at grensene er registrert som nøyaktige. Rosa linjer har lavere kvalitet. Oransje og røde linjer kan ha svært dårlig nøyaktighet.

Marin grense: Marin grense angir det høyeste nivået som havet nådde etter siste istid. Marin grense er svært relevant i kvikkleireplanlegging. Sjekk NGU for mer informasjon om Marin grense og kvikkleire.   

Flom: Kartlag som viser områder som kan være utsatt for flomfare. Sjekk NVE for mer informasjon. 

Høyspentsoner: Viser byggeforbud og arbeidsforbud rundt transformatorer og høyspent.
Hvis du skal bygge nærheten av en ledning, nettstasjon (transformator) eller annet anlegg fra Agder Energi Nett AS, er det krav til avstand mellom bygg/ bygningsdeler og nettanlegg. Ta kontakt med Agder Energi Nett AS og les mer om kravene på deres nettside. Se kartlaget «høyspentssoner» for å få oversikt over byggeforbudssonene i nærheten av høyspentanlegg.

OBS! Utskrift av kart fungerer ikke når kartlaget «høyspentsoner» er slått på. Skru det av før du ev. skal ta en utskrift.

Situasjonskart

Det er krav om at alle byggesøknader, fradelinger og rekvisisjoner av oppmålingsforretninger har vedlagt situasjonskart. Det anbefales å lage nøyaktige situasjonskart i kommunekart som tydelig viser hvilke tiltak som skal gjennomføres.

Ved spørsmål eller hjelp angående situasjonskart, ta kontakt med byggesaksavdelingen eller oppmålingsavdelingen via Servicetorget på epost eller telefon 38 13 72 00.

Kjøp av kartdata

Dersom du ønsker å bestille kartdata uten å bruke kommunekart kan det bestilles i for eksempel Ambita eller Proconet

Ta kontakt med Vennesla kommune på e-post post@vennesla.kommune.no dersom en ønsker å kjøpe kartdata som ikke er tilgjengelig via noen av løsningene.