Klipp hekk og busker

Høye og brede hekker eller busker kan hindre fri sikt og skape trafikkfarlige situasjoner. Hvis alle sørger for å trimme hekker og busker på sin eiendom, bidrar det til større trygghet i lokalmiljøet.
Kommunen er nå i gang med kantklipping og kvisting langs kommunale veger og plasser. Dette arbeidet gjøres maskinelt. Det kan sprute kvist ut fra klippeaggregatet og det er derfor viktig å holde avstand fra klippemaskinen.
I forbindelse med kantklipping og kvisting må det dessverre regnes med at kvister blir liggende igjen både på veg og naboeiendom og beklager ulempene dette medfører.

Det er eier sitt ansvar å beskjære busker

Om du eier eller disponerer en eiendom med avkjørsel til vei eller gang- og sykkelvei har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot veikryss.

Vi håper du vil gjennomføre nødvendige tiltak på vegetasjonen slik at alle kan gå, sykle og kjøre trygt forbi eiendommen din.

Slik klipper du

Busker, hekker eller trær på din eiendom må ikke vokse ut over fortau og vei, og være til hinder for trafikk og vedlikehold. De må heller ikke skjule gatelys, skilter eller ledninger.

I veikryss, avkjørsler eller andre steder der det er viktig med god sikt, skal ikke hekker og busker være høyere enn en halv meter. Hvor stor frisikten skal være varierer ut i fra om vegen er forkjørsveg eller ikke, hastighet og trafikkmengde. Frisikt kan også være definert i reguleringsplaner. Forenklet sagt kan frisikt i avkjørsel defineres ved å måle 3 menter fra vegkant og innover i avkjørsel og langs veg skal det måles 20 meter til hver side om fartsgrensen er 30 km/t. Mer beskrivelse for andre veger og fartsgrenser kan leses i brosjyren som følger nederst på siden.

Planter som vokser langs reguleringslinje, grenselinje eller gjerdelinje skal ikke vokse ut over regulert veigrunn og hindre fri sikt. For eiendommer hvor reguleringslinje, grenselinje eller gjerdelinje ikke er satt, skal ikke planter vokse nærmere enn 1,5 meter fra asfaltkant.

Hvis du har trær ut mot vei, fortau eller gang- og sykkelvei må ikke greiner henge lavere enn 5 meter over veibanen.

Eieren av trærne er også ansvarlig for fjerning av greiner som faller ned.

Dersom det ikke blir klippet varsler vi med dette om at trær og hegger som vokser ut over veg eller i frisiktsoner vil bli klipt med grovt maskinelt utstyr. Kommunen tar ikke ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå som følge av arbeidet.

Bli kvitt hekkeklipp og greiner gratis

Hageavfall kan leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon. Mer info om hageavfall kan du lese på nettsidene til Avfall Sør

Når naboens hekk er problemet

Naboer som minner hverandre vennlig om å klippe trafikkfarlig vegetasjon, er gode naboer. Kommunen kan ikke ta nabopraten for deg, dersom du mener hekken eller buskene hans må klippes. Slike utfordringer skaper mindre konflikt når de løses over hagegjerdet ... eller hekken.