Etter innspill fra Kontrollutvalget ba kommunestyret om en juridisk vurdering av allmennhetens rettigheter langs strandstien i Nesane. Advokatfirmaet Hjort ble tildelt oppgaven og advokat Frode Innjord har foretatt den juridiske analysen.

Den juridiske vurderingen underbygger strandstien som et viktig tiltak for å øke befolkningens rekreasjonsmuligheter ved Venneslafjorden. Hovedpoenget ligger fast: Etableringen av strandstien øker allmennhetens tilgang til et område som tidligere nærmest var utilgjengelig for allmennheten.

Så er spørsmålet om hvordan rettighetene til områdene mellom stien og elva er å forstå.

Den juridiske vurderingen konkluderer med at allmennheten, med noen få unntak, har rett til både ferdsel og opphold i dette området – vel å merke såfremt det ikke er til utilbørlig fortrengsel eller ulempe for grunneier.

I området hvor det er anlagt to boder, konkluderer vurderingen med at allmennheten ikke har rett til ferdsel og opphold mellom stien og fjorden – og at stien i seg selv tilrettelegger allmennhetens ferdselsrett i et område som ellers ville vært stengt for ferdsel.

Vurderingen konkluderer med at gjerdene i området ikke hindrer allmennheten. Gjerdene er i all hovedsak satt opp for å sikre området.

-Rådmannen legger vurderingen fra advokat til grunn og konkluderer med at kommunen i for liten grad tok opp allmennhetens rettigheter mellom elva og stien i planleggingsfasen, da kommunen vurderte dette som et forhold mellom grunneier og allmennhet som ikke hadde med stien å gjøre, opplyser kommunalsjef for samfunnsutvikling Vidar Homme.

Rådmannen foreslår overfor politikerne at det utarbeides informasjonsmateriell som klargjør allmennhetens rett i området. I forbindelse med forlengelse av strandstien vil det i planleggingsfasen bli fokusert mer på ferdselsrett og allmennhetens rettigheter langs berørte eiendommer, fundamentert på den juridiske vurderingens konklusjoner.

Saken behandles i bygg- og miljøutvalget 14.mai, plan- og økonomiutvalget 19. mai og kommunestyret 28. mai.

Kommunalsjef Vidar Homme (mobil 900 18 240) kan kontaktes for videre oppfølging og spørsmål.