Landbruksforvaltningens oppgaver

Den kommunale landbruksforvaltningen fatter uttalelser og vedtak etter særlovene i landbruket, administrerer de ulike tilskuddsordningene og velferdsordningene og bidrar til å sette jordbruksavtalen ut i praksis.

Virkemidler i landbruket

Hensikten med virkemidlene er at de skal bidra til å tilpasse landbruksproduksjonen mest mulig til den gjeldende landbrukspolitikken, og sikre de verdiene som landbruket representerer. De ulike virkemidlene vi har er:

  • Juridiske virkemidler; det vil si en rekke lover som har innvirkning på aktiviteten som utføres i et landbruks-, og natur- eller friområde (LNF-område).
  • Økonomiske virkemidler; det vil si en del tilskuddsordninger som skal medvirke til at de landbrukspolitiske målene blir oppfylt innen plante- og husdyrproduksjon.

Veiledning

Veiledning knyttet til lover, forskrifter og tilskuddsordninger. Produksjonsfaglig rådgivning må i hovedsak søkes fra forsøksringer

Veterinærvakt

Vennesla har felles veterinærvaktordning med Kristiansand. Vakttelefon for veterinær er 829 97 020.

Fakta

Landbruket i Vennesla omfatter ca 11 000 dekar jorbruksareal og 150 000 dekar produktiv skog.

Det er ca 70 aktive bønder i kommunen.

Landbruksnæringen har stor betydning for forvaltning av kulturlandskapet og arealressursene. Landbrukspolitikken slår fast at vern av dyrket og dyrkbar mark skal være en av de grunnleggende premisser i arealplanleggingen.

Som primærnæring representerer landbruket en verdi som ikke kan erstattes av andre, nye næringer.