I april/mai sendes anbudet for Vennesla skole ut i markedet. Denne utbyggingen er størst og har aller mest tidspress. Vi har egentlig bare tiden og vegen. Det er svært stramme tidsrammer.

Kvartetten på bildet jobber mye og intenst med skoleprosjektene nå. Ingrid Konsmo i samfunnsutviklingsseksjonen har fått ansvar for reguleringsarbeidet. Tellef Mykland og Inger C. Neset i enhet for byggforvaltning jobber med detaljene i byggeprosjektene og kommunalsjef Vidar H. Homme leder styringsgruppen og samordner arbeidet.

Vennesla skole og idrettshall

Her skal det bygges skole for 120 millioner kroner og idrettshall for 30 millioner kroner. De siste ukene er det gjort noen viktige administrative avklaringer.

Reguleringsplanen fra 1979 omfatter bare skolebygg. Det er derfor besluttet å konsentrere seg om å bygge skole i første omgang, med utgangspunkt i dagens reguleringsplan.

Idrettshallen blir noe utsatt, for den vil bli plassert og vurdert forbindelse med en ny reguleringsplan som skal lages for hele området ved Vennesla skole. I denne planen vil også den totale trafikksituasjonen bli vurdert.  

- Reguleringen vil sikre en god behandling av relevante problemstillinger som kommer opp i forbindelse med skole-saken, forteller Ingrid S. Konsmo

HK Prosjekt AS har vunnet minikonkurransen om å prosjektere og tegne nye Vennesla skole. Grunnet tidspress i prosjektet, stilte kommunen krav om seniorrådgiverkompetanse. Pris ble vektet 30 prosent, erfaring 70 prosent. 

- Vi har svært stramme rammer, og da må vi være helt sikre på at planleggingen ikke blir uventet lang. Vennesla skole er et stort prosjekt. Akkurat nå er vi i en fase hvor skolen og oppvekstseksjonen sammen med oss i enhet for byggforvaltning avklarer hva vi skal bygge av ulike rom og løsninger. Vi må klargjøre bestillingen, sier Tellef Mykland.

Moseidmoen skole og idrettshall

Moseidmoen er et mye mindre prosjekt enn Vennesla – og enklere reguleringsmessig.  Også her pågår nå drøftinger mellom skolens fagfolk og tekniske fagfolk om hva bestillingen skal være. Den overordnede bestillingen er at hele eller deler av paviljongen ved skolen rives og det bygges ut skole og ny idrettshall. Kompetanseavdelingen har behov for arealutvidelse og det skal etableres nye klasserom innenfor en ramme på 25 millioner kroner.

Rambøll er valgt som arkitekt. Dette er samme selskap som også jobber med idrettshall-prosjektet på Moseidmoen, mens Via Nova er konsulent for reguleringsplanen.

- Vi har en enklere situasjon på Moseidmoen. Der er jo reguleringarbeidet allerede kommet langt. Vi pauset reguleringsarbeidet mens politikerne vurderte skolestruktur. Nå tar vi det fram igjen, og jeg regner med at vi kan sende en plan på høring om ganske kort tid, sier Ingrid Konsmo.

Å sette i gang utbygging av skolebygget før reguleringsplan er endelig stadfestet, vil nok kreve en dispensasjon. Dette anses uproblematisk, siden det er snakk om å rive og bygge nytt. Flerbrukshallen på Moseidmoen er tenkt igangsatt først i 2022.

Barnestua barnehage:

Kommunestyret har bedt administrasjonen vurdere alternative plasseringer av en barnehage sør for Vikeland før det tas en avgjørelse av om utbyggingen skal skje på Barnestua barnehage eller om det skal skje et annet sted. Det pågår nå vurderinger rundt lokalisering og tomteløsninger. Man ser på muligheter på Kvarstein og langs fv 405 sør for Vikeland.

Organisasjon og samarbeid:

Å bygge to skoler og en barnehage på halvannet år, er en stor prosess som krever godt samspill fra mange aktører. Mange ulike grupper er satt ned og er allerede i arbeid.

Det er opprettet en styringsgruppe som møtes ukentlig. I denne sitter:

  • Kommunalsjef samfunnsutvikling Vidar Homme (leder)
  • Oppvekstsjef Steinar Harbo
  • Økonomisjef Gerd Signe Eieland
  • Enhetsleder byggforvaltning Inger C Neset
  • Rådgiver Ingrid S. Konsmo
  • Prosjektlederne Tellef Mykland og Bjørn Erik Ekberg

Enhetsledere i skole og barnehage kobles på ved behov og oppvekstsjefen har tett kontakt med disse. Det er også egne prosjektgrupper for regulering og bygg. Her er teknisk personell og skoleledelsen sammen. Skolene kobler så på verneombud, tillitsvalgte, ansatte, elever og foreldre. Målet er å sikre god medvirkning og samspill samtidig som man holder tempoet oppe.

Informasjon:

Skoleutbyggingene kommer som følge av endret skolestruktur i nedre Vennesla. Kommunestyret ønsker å konsentrere skoledriften. De to utbyggingene berører derfor mange barn og voksne i Vennesla – og vi forstår at det er et stort behov for å følge med underveis.  Vi har et mål om å gi oppdatert informasjon til allmennheten om prosjektene, framdrift og vurderinger som gjøres minst en gang i måneden.  Politikerne vil bli holdt løpende orientert gjennom faste orienteringer i plan- og økonomiutvalget.

For pressen:

mer informasjon gis av

Kommunalsjef Vidar H. Homme

Enhetsleder Inger C. Neset

Oppbekstsjef Steinar Harbo