Velkommen som jobbsøker

Vennesla er en attraktiv kommune med ca. 15 000 innbyggere. Vi har stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og flotte turområder. Gode arbeidsforhold og et godt arbeidsmiljø gjennom medbestemmelse, medinnflytelse og samarbeid, gjør Vennesla kommune til en god arbeidsplass for ca 1200 ansatte.

Vennesla kommune er en fremtidsrettet arbeidsplass der serviceinnstilling, endringsvillighet og stolthet over egen arbeidsplass er sentrale kvaliteter. Vi tar utgangspunkt i at medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs og at dette skal vise seg i praktisk handling. Vennesla kommune har som mål å være en attraktiv arbeidsgiver som klarer å rekruttere nok arbeidskraft, og ha kvalifiserte og motiverte ansatte.

Har du lyst til å jobbe med varierte og meningsfylte oppgaver? Vil du dele din kompetanse og bidra med å utvikle og forbedre tjenestetilbudet til våre innbyggere og vår egen organisasjon? Da er kanskje en jobb i Vennesla kommune noe for deg! Hos oss finner du dyktige kolleger, en løsningsorientert kultur med muligheter for faglig og personlig utvikling.

Vi publiserer fortløpende stillingsutlysninger her på kommunens hjemmeside.

Oversikt ledige stillinger

Utviklingsmuligheter

Vennesla kommune er en stor arbeidsplass med varierte tjenester og oppgaver innenfor ulike fagområder. Vi trenger arbeidstakere med den kompetansen som er nødvendig for å løse kommunens oppgaver på en effektiv og rasjonell måte. Som ansatt i kommunen har du muligheter til personlig, faglig og yrkesmessig utvikling. Vi har tilbud om kurs og opplæring for ansatte på ulike nivå, og innenfor ulike fagfelt. Helse- og omsorg og oppvekst har egne planer for kompetanseutvikling av sine ansatte.

Alle nyutdannede lærere og barnehagelærer som blir ansatt hos oss får tilbud om å delta i et organisert veilednings- og oppfølgingsprogram.

Vennesla kommune anser godt lederskap som grunnlaget for gode leveranser av kommunens tjenester. For å dyktiggjøre ledere tilbys ulike lederutviklingsprogram der målet er å støtte, utfordre og utvikle våre ledere.

Hospitering

Har du lyst til å hospitere i Vennesla kommune?
Hospiteringsordning for sykehusansatte

Hensikten med hospiteringen er

  • Øke forståelsen innen relevante fagområder
  • Øke forståelsen om det motsatte forvaltningsnivå
  • Bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
  • Øke kunnskapen om hvordan samhandlingen kan forbedres
  • Øke kunnskapen om det helhetlige pasientforløp

Hvem kan hospitere hos oss?
Vårt tre-dagers hospiteringsprogram henvender seg til sykepleiere og vernepleiere ved Sørlandets sykehus.
Hospiteringen gjennomføres i uke 11 og uke 42.
Hospiteringsprogram

Hva kan du forvente?
Som hospitant hos kan kan du lære mye om hvordan vi jobber i kommunehelsetjenesten. Hospiteringsprogramet har som må å gi deg et lite innblikk i ulike enheters organsiering, hvordan samhandlingen foregår internt og eksternt og i tillegg til hva slags tjenester som tilbys.

Synes du dette høres interessant ut?
Da tar du kontakt med din leder og søker om hospitering hos oss!

Vi gleder oss til å møtes!

Kommunalsjef for helse og omsorg

Kontaktperson
Rådgiver May-Lene Uberg
Telefon 996 95 035

Personalgoder, lønn og arbeidsforhold

Lønn
Alle ansatte i Vennesla kommune er omfattet av hovedtariffavtalen (HTA). HTA er den viktigste tariffavtalen i KS-området med bestemmelser blant annet om lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon. Hovedtariffavtalen og kommunens egne grunnlønnsplasseringer angir lønnsplassering.

Pensjon
Som ansatt i Vennesla kommune er du medlem i KP (Kommunal Landspensjonskasse) eller SPK (Statens Pensjonskasse). Det er kun pedagogisk personale i skolene som har medlemskap i SPK. Som medlem i enten KLP eller SPK har du en av de beste pensjonsordningene i markedet. Pensjonsordningen dekkes i hovedsak av arbeidsgiver og kommer i tillegg til ordinær lønn. De ansatte bidrar med pensjonspremie tilsvarende 2% av lønnen. Du kan lese om dine medlemsfordeler på www.klp.no eller www.spk.no.

Forskring
Som medarbeider i Vennesla kommune er du forsikret mot skader og ulykker i arbeidet. Forsikringen omfatter gruppelivsforsikring, yrkesskade - og ulykkesforsikring.

Arbeidstid
Det finnes ulike arbeidstidsordninger i Vennesla kommune, avhengig av de tjenester og oppgaver som skal utføres. Dette er de hyppigst brukte:

Som hovedregel er gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid 37,5 timer. Dette gjelder for tjenester som kan gjennomføres med dagarbeidstid.
Ukentlig arbeidstid på 35,5 timer gjelder i turnusordninger hvor ordinært arbeid må utføres mellom kl 20.00 og kl 06.00 og/eller minst hver tredje søndag og ved døgnkontinuerlig skiftarbeid.
Som ansatt i Vennesla kommune har man mulighet for fleksitidsordninger der forholdene ligger til rette for det. Dette gjelder hovedsaklig stillinger hvor arbeidet utføres på dagtid. Med fleksibel arbeidstid kan man selv styre arbeidstiden innen gitte rammer. 

Lærerne har egen arbeidsavtale.

Arbeidsmiljø
Vennesla kommune anser helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) som et sentralt innsatsområde for å sikre et godt og forsvarlig arbeidsmiljø for kommunens medarbeidere samt å oppnå en rasjonell og effektiv tjeneste- og serviceproduksjon overfor kommunens innbyggere.

I Vennesla kommune gjennomfører vi årlige leder- og medarbeidersamtaler for alle kommunens ansatte. Medarbeiderundersøkelser gjennomføres hvert andre år og følges opp i hver enkelt avdeling.

Vi er en IA-bedrift. Målene i IA-avtalen skal bidra til å skape et utviklende og inkluderende arbeidsliv for alle ansatte i kommunen.

Bedriftshelsetjeneste
Falck Helse er Vennesla kommunes leverandør av bedrifts-helsetjenester.

Falck Helse
Barstølveien 34
4636 Kristiansand
Tlf: 02430
www.staminagroup.no

Vår kontaktperson:
Berit Hodne
HMS-rådgiver / ergoterapeut
Mob: 911 53 712

Bedriftshelsetjenesten kan bistå innenfor følgende hovedområder:

systematisk HMS arbeid
sykefravær
arbeidshelse
ergonomi
psykososialt arbeidsmiljø
fysisk, biologisk og kjemisk arbeidsmiljø
rus og avhengighet
krisehåndtering
kurs

Bedriftsidrettslag
Vennesla kommunes bedriftsidrettslag (VK BIL) gir muligheter til både fysiske og sosiale aktiviteter. Bedriftsidrettslaget har inngått egen rabattavtale med Vennesla Treningssenter og gir også tilskudd til deltakelse i Terrengkarusellen.

I tillegg arrangerer laget turer og sosiale sammenkomster gjennom året for lagets medlemmer. Alt i et hyggelig og ivaretakende miljø!

Bedriftskunstforening
Er du interessert i kunst? Da kan du bli medlem i Vennesla kommunale kunstforening (begrenset til 150 medlemer). Vi kjøper inn kunstverk hvert år, disse blir presentert for medlemmene i god tid før trekning også presentert på kommunens Intranett-side.

Kunstverkene fordeles til medlemmene ved en årlig trekning, og som medlem er du garantert gevinst hvert tredje år.

Lærlinger

Lærling i Vennesla kommune

Vennesla kommune er en spennende arbeidsplass, med omlag 45 lærlingeplasser fordelt på 7 fag. Vi har lærlingeplasser i helsearbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, institusjonskokkfaget, kontor- og administrasjonsfaget, renholdsoperatørfaget, anleggsmaskinførerfaget og byggdrifterfaget.

Som lærling i Vennesla kommune får du variert praksis, og opplæring i samarbeid med våre læresteder i henhold til opplæringsloven. Kommunen er en trygg arbeidsplass. Du får lønn under utdanning og tett oppfølging på veien frem mot fagprøven.

Læretiden består av 50 % verdiskapning og 50 % lærling.

Vi tilbyr:

  • Oppfølging, egenvurdering og individuell vurdering underveis i læretiden
  • Veileder som skal følge deg i læretiden, og ha ukentlig oppfølging/samtaler
  • Kurs og samlinger for lærlinger

Om du ønsker lærlingeplass i Vennesla kommune kan du søke på 2 måter:

  1. Vigo.Søknadsfrist 1. mars. Informasjon finner du her
  2. Eller sende søknad, CV og kompetansebevis via e-dialog på Vennesla kommunes hjemmeside

Det er organisasjonsseksjonen i Vennesla kommune som har ansvar for lærlingeordningen i Vennesla kommune. Har du spørsmål så kan du kontakte kommunens servicetorg på tlf. 38 13 72 00.

Mer informasjon om det å være lærling finner du her.

 

Registrer din CV

Alle ledige stillinger må søkes på gjennom rekrutteringsløsningen (WebCruiter) som er linket opp til alle stillingsannonsene. Er det ingen stillinger du ønsker å søke på akkurat nå er det likevel mulighet til å legge inn CV'en din hos oss. Det vil si at CV'en din vil være registrert i systemet til det kommer en ledig stilling du ønsker å søke på hos oss eller andre arbeidsgivere som har samme løsning.

I Vennesla kommune utlyser vi alle ledige stillinger. Det vil si at vi ikke ansetter på grunnlag av åpne søknader. Vi leter derfor heller ikke gjennom CV-basen for å finne kandidater.

Registrer din CV her.

Sommerjobb

I Vennesla kommune har vi sommerjobber innenfor flere områder; helse og omsorg, vedlikehold av bygg, vei og grøntanlegg. Søknadsfrist for disse  er som regel 1. mars hvert år og kunngjøring skjer på hjemmesiden.

Hvis du er på jakt etter sommerjobb hos oss må du følge med på utlyste stillinger på Webcruiter. Bruk stikkord som "ferievikar", "sommerjobb" eller "sommervikar" når du søker for å finne stillingene.

Til stillinger innen helsesektoren er vi spesielt interessert i søkere med helsefaglig bakgrunn eller studenter som studerer helsefag. Sommerjobbene er forbeholdt innbyggere i Vennesla kommune i aldersgruppen 16-25 år. For noen av stillingene er det en fordel å ha førerkort.

Politiattest

Politiattest - Vandelsattest
Noen stillinger krever at det leveres politiattest.
Du kan søke elektronisk via politiets hjemmesider.

Søkerliste og offentlighet

Vennesla kommune praktiserer meroffentlighet. I følge offentlighetslovens §25 kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlista. Dersom du ikke ønsker søknaden din offentliggjort, må du grunngi dette særskilt i søknaden. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.