Hva er en postliste/offentlig journal?

En daglig opplisting av dokumenter kommunen mottar (I), produserer selv og sender ut (U), samt interne skriv til oppfølging (N). Denne opplistingen kalles offentlig journal eller postliste. 

Hva slags saker finner du på postlisten/offentlige journalen?

Alle typer saker på administrativt nivå kommer på postlisten/offentlig journal. Her kan nevnes byggesaker, skolesaker, anbud, klager, osv. Korrespondanse i klientsaker i helse- og sosialsektoren fremgår derimot ikke her. 

Hvem har rett til innsyn i postlisten/offentlig journal?

Alle kan i utgangspunktet be om innsyn i alle dokumenter på den offentlige journalen.
Du velger selv hvordan kravet om innsyn fremsettes (skriftlig, muntlig, anonymt). 

Hva har du rett til å få innsyn i?

I hvilken grad det skal gis innsyn vurderes ut fra dokumentets innhold, uavhengig av hvem som ber om innsyn. Om du får innsyn avhenger enkelte ganger av om du er part i saken eller om saken er unntatt offentlighet. Kommunen kan gi tilgang til hele dokumentet, deler av dokumentet eller unnta hele dokumentet. Det må foreligge lovhjemmel for å unnta et dokument delvis eller helt, og et evt. avslag må alltid begrunnes. 

Hvor henvender du deg?

For å sikre en rask og effektiv behandling av din innsynsbegjæring, ønsker kommunen at du sender din henvendelse til post@vennesla.kommune.no Kommunen plikter også å behandle krav om innsyn som skjer på andre måter. 

Når kan du forvente svar?

Krav om innsyn skal behandles så raskt som mulig, men tilbakemelding skal skje innen tre virkedager. Tilbakemeldingen kan f.eks. være at kravet etterkommes, at kravet avslås helt eller delvis, eller at kommunen jobber med saken. 

Har du klagemulighet?

Dersom kommunen avslår ditt krav om innsyn helt eller delvis etter å ha vurdert merinnsyn, kan du klage på dette. Klageinstans er fylkesmannen i Vest-Agder. Avgjørelsen fra fylkesmannen er bindende for begge parter. 

Hvor finner du Vennesla kommunes postliste/offentlig journal?

På kommunens hjemmeside kommer det ut en postliste/offentlig journal for hver dag.

Publiseringsløsning for politiske saker

I tillegg til postliste/offentlig journal vil du også finne kommunens politiske saker på kommunens hjemmeside. Kommunen har en løsning som gjør det mulig å søke eller bla seg gjennom møter, saker og dokumenter for å få en oversikt over bla:                

  • siste tilgjengelige møter
  • alle møter i det enkelte utvalg
  • hvem som er medlem av ulike utvalg
  • saksliste og saksdokumenter for det enkelte møte
  • sakens behandlingshistorikk
  • innkallinger, møteprotokoller og saksprotokoller/vedtak