Satsingen «Inkluderende læringsmiljø »omfatter barnehager, skoler og PP-tjenester i kommunene Iveland, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla.

Formål er å etablere en felles pedagogisk plattform for arbeidet med læringsmiljøutvikling slik at alle barn og unge får større utbytte av det ordinære pedagogiske tilbudet.

Effektmål:

  1. Barnehagen og skolen har et inkluderende læringsmiljø som fremmer opplevd tilhørighet, trygghet, trivsel og læring.
  2. Læringsmiljø i barnehage og skole er under kontinuerlig utvikling til fordel for alle barn og unges sosiale og faglige læringsutbytte
  3. Redusere omfang av krenkende atferd, mobbing og segregerende tiltak

Aktiviteter og tiltak retter seg i hovedsak mot de voksne. Kunnskap som formidler er forankret i forskning og relatert til pedagogisk praksis. Gjennom pedagogisk refleksjon setter vi fokus på hele miljøet i barnehagen og i skolen.

Denne satsingen er ikke et prosjekt på toppen av alt det andre, men er en del av det ordinære utviklingsarbeidet i barnehage, skole og PP-tjeneste.  Det handler om en utviklingsprosess med fokus på inkludering og inkluderende barnehage- og skolemiljø.