Lov om sosiale tjenester i NAV har som formål å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.

For de aller fleste som søker om økonomisk sosialhjelp, vil det være fokus på tiltak som kan være med på å øke inntekt og/ eller få kontroll på kostnader. Dette vil innebære at det stilles et krav om at den enkelte bidrar i forhold til å gjøre perioden med økonomisk sosialhjelp midlertidig, gjennom for eksempel å delta i ulike tiltak i samarbeid med NAV og andre samarbeidspartnere. Eksempel på tiltak kan være jobbsøking, arbeidsmarkedstiltak, behandling, behandling kombinert med arbeidsrettede tiltak eller ulike kompetansehevende tiltak. Du må som hovedregel være tilmeldt NAV som bruker / jobbsøker.

Vennesla kommuner har ansvar for å levere tjenester etter Lov om sosiale tjenester i NAV for alle disse kommunene: Vennesla, Iveland, Åseral, Bygland, Valle, Bykle.

Har du behov for økonomisk sosialhjelp, og bor i en av kommunene Bygland, Vennesla, Iveland, Åseral, Valle og Bykle søkes det digitalt om dette her

Sosiale tjenester

Individuelle tjenester etter Lov om sosiale tjenester i NAV er: Opplysning, råd og veiledning, Stønad til livsopphold, Midlertidig botilbud og Kvalifiseringsprogrammet.

  • Har du behov for Opplysning råd og veiledning, kan du henvende deg til NAV Midt-Agder enten via sikker pålogging her, via telefon eller gjennom oppmøte i åpningstiden på et av de 6 kontorene (nb! Restriksjoner under korona-pandemien). Du kan også i søknad om sosiale tjenester/økonomisk sosialhjelp samtidig skrive at du søker om råd og veiledning.
  • Står du akutt uten tak over hodet, kan du henvende deg via digital søknad (se under), via telefon eller gjennom oppmøte i åpningstiden på et av de 6 kontorene. NB! Restriksjoner vedrørende åpningstider under korona-pandemien. Klikk her for mer informasjon. 
  • Har du behov for deltagelse i et kvalifiseringsprogram for å komme i arbeid, kan du ta dette opp med din veileder ved NAV Midt-Agder, for eksempel gjennom sikker pålogging 
  • Har du behov for økonomisk sosialhjelp, og bor i en av kommunene Bygland, Vennesla, Iveland, Åseral, Valle og Bykle søkes det digitalt om dette her. 

Spesielt om økonomisk sosialhjelp og midlertidig botilbud

Når du søker, gjør du dette gjennom sikker pålogging (for eksempel BankId) her. Søknadsprosessen er selvforklarende, og du må være klar til å laste opp nødvendig dokumentasjon som kontoutskrifter, ligning/ skattemelding og annen relevant informasjon for søknaden. Normal saksbehandlingstid for søknader om økonomisk sosialhjelp er 3-4 uker. Personer som er i en akuttsituasjon/ nødsituasjon blir prioritert, og får som hovedregel sin sak vurdert innen 24 timer.

Spesielt om Opplysning, råd og veiledning

Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Dersom kommunen ikke selv kan gi slik hjelp, skal kommunen så vidt det er mulig sørge for at andre gjør det. Opplysning, råd og veiledning er en av kjerneoppgavene i NAV-kontoret. Hensikten med tjenesten er å løse eksisterende sosiale problemer, og å forebygge at slike problemer oppstår. Retten til tjenesten er derfor uavhengig av om den som søker råd og veiledning allerede er kommet i en vanskelig situasjon, eller søker/mottar andre tjenester fra NAV. I forbindelse med søknad om økonomisk stønad, og særlig ved avslag på søknaden, vil tjenestemottaker ha behov for økonomisk rådgivning. Andre situasjoner hvor et slikt behov vil kunne oppstå, er ved inntektsbortfall, som ved overgang fra arbeidsinntekt til trygdeytelser. NAV-kontoret kan avslå eller avslutte råd og veiledningen i de tilfeller tjenestemottaker ikke viser vilje til å følge opp allerede foreslåtte tiltak, eller ikke bidrar med egeninnsatsen vedkommende vurderes å ha forutsetninger til å gjøre. Det skal i så tilfelle fattes enkeltvedtak om dette.

Spesielt om unge søkere av økonomisk sosialhjelp

Det skal stilles vilkår om aktivitet for tildeling av økonomisk stønad til personer under 30 år, med mindre tungtveiende grunner taler mot det. Som hovedregel blir alle søkere tilhørende i Vennesla og Iveland gitt tilbud om/vilkår om deltagelse i det kommunale tiltaket Teamet, som har fokus på kartlegging, avklaring og formidling til arbeid og andre aktive tiltak. Som deltaker i Teamet, får du faste oppmøtetider, tett veiledning og oppfølging – og du utfører høvelige arbeidsoppgaver i regi av kommunen. For øvrige kommuner i samarbeidet (Åseral, Bygland, Bykle og Valle) blir det stilt vilkår i det enkelte tilfelle, ut fra en konkret og individuell vurdering.